Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Centraal gezag of een door het Centraal gezag erkend College moet het aandurven eenige woning-ontwerpen te laten uitwerken, deze te arresteeren als goede, als voldoende woningen en de Regeering moet enkel tot den bouw van deze woningen medewerken, dus uitsluitend daarvoor de in beslaggenomen en aan te voeren materialen beschikbaar stellen (en met geldmiddelen steunen) zoo deze typen zonder eenige wijziging worden aanvaard.

Alle andere bouwerij, om het nu maar eens beknopt uit te drukken (dus zonder beoordeeling van niet te ontgane oplossing van reeds loopende gevallen en andere consequenties) staat zoolang stil. De woningnoodwoningen komen als groep I op het programma te staan.

Tegenover dit ingrijpen, dezen dwang staat dan echter, dat de voor de levering der onderdeelen en materialen aangewezen industrieën en fabrieken door het Centraal gezag zoodanig worden gemobiliseerd en beheerscht, dat de benoodigdheden voor het oprichten dezer type-woningen er binnen de te stellen termijnen ook zijn. En voorts, dat dé regeling van credieten, annuïteiten en hypotheken voor deze woningen vlot zal verloopen.

Aan de gemeentebesturen en de betrokken bouwvereenigingen of particuliere bouwers blijft enkel gelaten de keuze der plaats van oprichting en de indeeling der algemeene situatie, dus de groepeering, het bebouwingsplan.

De normaal-typen eenmaal gegeven, blijft dus weliswaar de taak der groepeering nog te vervullen, doch hiermede wordt dan ook de gelegenheid gelaten den opbouw der woningen als gedeelten van den stadsuitleg of in aansluiting met bestaande stadswijken aesthetisch tot zijn recht te laten komen, dat wil zeggen hierin nog zooveel mogelijk de locale verhoudingen te laten meespreken en te doen regardeeren.

Met deze inleiding is de algemeene gestie geschetst, m.i. noodig om uit de calamiteit van het woninggebrek, uit den woningnood te kunnen geraken, voorzoover materialen in den lande aanwezig zijn of aangevoerd kunnen worden en geldmiddelen beschikbaar moeten komen. Om een dergelijke gestie van boven-af te kunnen inzetten, moeten, ter wille van een spoedige behartiging, zooals gezegd ook de woningtypen, van de soorten noodig om de behoefte te bezweren, worden vastgesteld. Daarbij zal, om te kunnen economiseeren, het aantal dezer typen tot het uiterste zijn te beperken.

Sluiten