Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allerminst samen te gaan een aesthetisch slechte stadsopbouw of stadsuitbreiding, een luguber stadsbeeld.

In de eerste plaats blijft, en dit is van meet-af-aan door mij vooropgesteld, de verzorging der situatie, de groepeering over.

In de tweede plaats kan nog zooveel mogelijk vrijheid worden gelaten in de afwisseling van laag- en hoogbouw.

In de derde plaats, en dit mocht mogelijk wel wat meer naar voren geplaatst, blijft over de kleur.

Vooral voor dit laatste biedt de nationale baksteen de mogelijkheid van menigvuldige combinaties en dus veelvuldige gelegenheid het uiterlijk-schoon te dienen.

En dan het karakter van den bouwstijl der laatste tientallen jaren is naast soberheid geweest, krachtigheid en waarheid in de constructie tot uitdrukking te brengen, de waarde van de materialen in hun eigen aard te toonen en te doen spreken, welnu, dit kan ook aan de normaal-ontwerpen worden dienstig gemaakt en daarbij tot gelukkige uitdrukking worden gevoerd.

Hiervoor moet de samenstelling der "normalisatie-commissie de waarborgen geven.

Voorop staat, dat de normaal-ontwerpen ook in hun onderdeelen „goed" moeten zijn, dat materialen en onderdeelen stijlkundig, dus aesthetisch goed, toegepast zullen worden. Gelijkwaardigheid behoeft hier dan allerminst minderwaardigheid te beduiden.

Dat overigens in de situatie een hoogst belangrijk element ligt om een goed aesthetisch resultaat te bereiken, zal wel geen enkel architect büjven ontkennen. Dat hiermede de locale verhoudingen in het bizonder in hun recht kunnen bhjven, moet ook duidelijk zijn.

Wat de kleur betreft, zou ik slechts één beperking willen opleggen én dat is de kleur (of kleuren) der dakbedekking, opdat de luchtlijn è priori worde beschermd en dat we niet, zooals een schilder het mij eens uitdrukte, krijgen een kleur van het dak (tegen de lucht) waarbij zelfs Onze-lieve Heer niet vermag een lucht te geven.

En verder „het troostelooze onzer nieuwere stadswijken is voor een groot deel daarin gelegen, dat de bouwblokken hierin zoo goed als geen luchtsilhouet nog gevelrelief bezitten", schreef mij een onzer meest-verwachting gevende jongere architekten. Welnu, hierin blijft in het locale totaal plan door mij veel vrijheid voorgestaan.

Toch zullen de bezwaren tegen normalisatie uitsluitend van aesthetische zijde komen of laat ik het ruimer uitdrukken, die bezwaren zijn louter van aesthetischen aard.

Anderzijds zijn de voordeelen, die voor de hand liggen, van prac-

Sluiten