Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tischen en economischer) aard: besparing van tijd en besparing van geld.

Dat massa-productie en dit geldt vooral de diverse onderdeelen van de te stichten woningen, besparing van'tijd en besparing van geld moet brengen, spreekt wel van zelf.

Dat deze geldbesparing in de huidige omstandigheden niet anders te bereiken zal zijn dan door overheidsingrijpen, d.w.z. door opvordering, en vermeerdering, der voorraden bouwmaterialen» concentratie der bedrijven, waarin de verwerking zal plaats hebben, en toewijzing aan de verschillende gemeenten naar rato hunner evenredige behoeften, is ook reeds in overtuiging vrijwel gemeengoed geworden.

Zal door het toepassen tot in de verst mogelijke consequentie van genormaliseerde, dus uniforme onderdeelen de schoonheid der woning, het uiterlijk schoon der huizenblokken, de stadsopbouw in bouwkunstigen zin absoluut geschaad worden; moet hier noodwendig een verstarring van het stadsbeeld ontstaan?

Dit wordt het twistpunt!

Practisch is dit geschil gemakkelijk te ontgaan. De huizennood. de woningnood, dwingt tot het oprichten „en masse" van huizen. Binnen bekwamen tijd is dit enkel door normalisatie en massa-opbouw te bereiken. Daartoe moeten de objecten voor den opbouw gelijkvormig worden ontworpen om, wat aangaat de verplaatsbare onderdeelen, in massa gereedgemaakt, de overige materialen ten spoedigste toegezonden en de huizen aldus in den kortsten tijd opgericht en in gebruik genomen te kunnen worden. Daartoe moet alle dubbele en daarmede elke verspreide individueele voorbereiding worden voorkomen. De massa-opbouw moet als massa worden voorbereid door de samenvoeging der onderdeelen vooraf vast te stellen en elk onderdeel te standariseeren en in bewerking uit te geven.

Er mag geen tijd van overleg met de verschillende gemeenten verloren gaan; elke gemeente ontvangt de schema's voor den opbouw en draagt onmiddellijk daarop zorg voor de indeeling der bouwplannen, dus voor de situaties, de groepeering der normaalwoningen.

Het zal aldus moeten gaan dat, terwijl de timmerfabrieken de houten onderdeelen uitvoeren, en de steen- en pannenbakkerijen hunne grondstoffen verwerken of afleveren en de Overige benoodigdheden van de andere leveranciers worden bijeengezocht of ijlings aangemaakt en gedistribueerd, dat in dien tusschentijd de gemeenten voor

Sluiten