Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeveelhenen grooter worden. De bewerkingstijd voor elk onderdeel daalt dan. de afwerking kan tegelijkertijd verbeteren door beter gebruik van werktuigen en betere gereedschappen bij betere verdeeling van arbeid, de zelfkosten gaan omlaag,') de kwaliteit waarschijnlijk omhoog.

De noodzakelijkheid deze voordeden tot het uiterste te gebruiken, schuilt in de omstandigheden, er is woningnood en deze moet overwonnen, er is materiaalgebrek en dus zuinigheid is geboden. Men moge de zaak van bouwkundige zijde met eenige huivering aanzien: de noodwendigheid der spoedige en sobere oplossing is . onafwendbaar. De crisis vraagt een doorbraak, de nood eischt onverwijlde voorziening.

De vraag is nu, hoe deze normalisatie practisch te beginnen, hoe ze ter voorziening van het huidige woningtekort met bekwamen spoed in en door te voeren.

Hiermede zullen vele plannen, die thans reeds zijn voorbereid, in de verdrukking komen en zoo niet geheel van de baan moeten, dan toch op den achtergrond worden gebracht; zij zullen moeten worden opgeborgen tot nader order.

Enkel die plannen, welke in het stadium van begonnen uitvoering, of van reeds te zijn aanbesteed, verkeeren, moeten geholpen blijven om voltooid te kunnen worden. De vertraging, die zulke plannen, wat aangaat de spoedige woning voorziening, dan toch nog in zich sluiten (tegenover uitvoering van normaal-woningen) moet voor lief worden genomen.

Daarentegen zijn alle plannen, zelfs die, welke nagenoeg ter uitvoering, dus geheel in voorbereiding, gereed zijn, en waarvan om welke reden dan ook nog geen aanbesteding of onderhandsche gunning plaats had, althans tijdelijk, tegen te houden, dus op te schorten. Aan hunne voorbereiding is dan weliswaar de reeds bestede tijd verloren, deze tijd wordt echter bij uitvoering der normaalwoningen vanzelf ingehaald. En daarbij, dezelfde of een deel der credieten, voor de eerste plannen beschikbaar, komen dan voor de uitvoering der normaalwoningen beschikbaar.

Enkel de credieten voor in uitvoering zijnde, c.q. aanbestede plannen, ik denk hier aan die door Woningwetvereenigingen en door Gemeenten met Rijkssteun ondernomen, blijven daarvoor besteed.

Credieten voor onbegonnen, al zijn het dan ook gereedliggende,

1) Vooral bij concentratie der bedrijven, de eenige mogelijkheid om verspilling van grondstoffen en productie-krachten tegen te gaan.

Sluiten