Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plannen, dus credieten welke reeds zijn toegestaan, blijven slechts verleend bij uitvoering van herziene plannen met uitsluitend gebruik van de goed te keuren en aan te wijzen normaalwoningen.

Nieuwe credieten worden slechts verleend voor en op normaalwoning-projecten.

Eigen, of „vrije" bouwers, zooals men het tegenwoordig uitdrukt, krijgen enkel bouwmaterialen voor den bouw van normaal-woningtypen. Bouw uit andere voornemens wordt voorloopig onmogelijk door materiaal-onthouding. Of en welke huurverhoudingsverpliehting hen voor deze woningen zullen worden opgelegd, is een punt ter nadere uitwerking.

Overigens stip ik de geheele zaak der geldmiddelen slechts terloops aan, als vallende, behoudens in het algemeene verband, buiten mijn bestek.')

Dat de crediet-regeling, het vergaren en de distributie der bouwmaterialen „het geheele Woningvraagstuk naar de Overheid" brengen, als^bizonder punt van Hare zorg, zal niemand meer verbazen, die zich ten volle rekenschap geeft, dat na de werking der vrije krachten gedurende drie oorlogsjaren, doch overigens onder den druk daarvan, de impasse is geboren van het woningtekort. Gebleken is, en dagelijks blijkt, dat de „bouwverhoudingen", om het zoo eens uit te drukken, met gedecentraliseerde behartiging niet uit den put, waarin zij zitten, zijn op te halen. Eigenbouwers zijn nog slechts voor een zeer klein deel, Woningwetvereenigingen voor een veel grooter deel en sommige Gemeenten met hun eerste aandeel aan de markt, doch enkel met plannen. Allen staan voor de onmogelijkheid tot uitvoering over te gaan; hetzij omdat er geen materialen zijn of omdat deze te duur zijn, zoodat met de oorspronkelijk daarvoor bestemde geldmiddelen op geen wijze uit te komen is. Worden deze betrokkenen nu enkel met credietverhoogingen geholpen, dan blijft de markt rijzen en gaat de bouwerij, als thans, slechts druppelsgewijze vooruit. Mógelijk komen er dan nog wat huizen, veel zal het wel niet zijn en die dan gebouwd worden, worden veel te duur. Dit wreekt zich daarop in huren, en in annuïteiten van Rijk en Gemeente, of wordt door de eigenbouwers overgedragen op de huurders; in elk geval het geheel komt niet uit het moeras.

Dat dus ingrijpen van Overheidswege urgent is, valt niet meer te ontkennen; dat uitsluitend centrale regeling van he! geheele vraag-

1) Dat dit punt niet in een afzonderlijk praeadvies op het Congres wordt behandeld, valt te betreuren; of ligt het binnen 't raam der prae-adviezen van Mr. Moltzer of Mr. Nieboer?

Sluiten