Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuk meer kan baten, zal op het Woningcongres ook wel bewezen zijn;') dat die centrale regeling normalisatie der huizentypen eischt, is hiervoren al eenigszins betoogd.

Met deze normalisatie wordt door éene voorbereiding van een klein aantal (de strikt benoodigde) huizentypen, alle voorbereiding voor de tienduizende te bouwen woningen verricht. Met het uitgeven der benoodigde honderdduizende onderdeelen en verdeeling over de diverse „winkels", die dan z. n. van hout worden voorzien, wordt de aanwezige verwerkingscapaciteit in het land op zijn gunstigst mobiel gemaakt en uitgenut. Met het beslagleggen op en verdeden van alle aanwezige baksteenen, kalk en cement, eventueel zand, grind en andere materialen —i tegen kostprijs plus winstmarge (ik waag me hier niet aan een nadere omschrijving) — naar de plaatsen van behoefte, wordt de onmogelijkheid om deze materialen te verkrijgen met één slag overwonnen en het nuttige gebruik ingezet. En zoo valt door te gaan op het in het begin van dit prae-advies genoemde motief: „verzamelen en distribueeren". Vooralle materialen moet aan de hand der normalisatie de relatieve toewijzing worden afgeleid, nadat aan de normalisatie-commissie de voorraden en plannen van aanvoer bekend zijn gesteld.

Toch zal de Normalisatie-Commissie — want zulk een Commissie behoort voor dit vraagstuk te worden ingesteld — te beginnen van theoretisch standpunt uit.

Zij moet beginnen met woningontwerpen en direct daarop met de volledige detailleering tot in de geringste onderdeelen. Zij teekent vóór alles de schema's der woningen en huizen, de kozijnen, deuren, ramen, balken, vloeren, schoorsteenen, trappen, enz., enz.

Voor de algemeene typen is vermoedelijk één maand noodig, of laten we aannemen twee maanden, inbegrepen het verkrijgen van opgaven der locale behoeften der verschillende gemeenten. Deze behoeven enkel te omvatten de mededeeling der huurklassen en grootte der daar benoodigde woningen, mogelijk te verstrekken in den vorm van reeds in die gemeente aangenomen globale normen.

1) Terloops zij hier aangeteekend, dat het vormen eener combinatie van enkele groote gemeenten — zooals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zich schijnen voor te nemen — en het stichten Van een gezamentlyk „inkoopburean voor bouwmaterialen" de verhoudingen voor alle buiten de Combinatie staanden slechts zou verergeren. Door dergelijke combinaties wordt overigens de markt gewoonlijk in verkeerden zin beïnvloed; hetgeen al niet minder het geval is met het tegenwoordige distributie-systeem: eerst de markt laten oploopen, daarna ver boven peil gaan prijsstelten.

Sluiten