Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de dctaillccringen zijn dan nog drie maanden noodig.

Na de eerste maand krijgen de gemeenten (ik bezig bij voorkeur dit verzamelwoord voor alle betrokkenen, omdat de locale regeling over gemeente-organen zal loopen), dus na de eerste maand krijgen de gemeenten de typeplannen. Deze.zijn voldoende om de bebouwingsplannen daarmede uit te werken.

Voor dit laatste is dan tijd gedurende de drie maanden, die de Normalisatie-Commissevoor de detailleering der normaalschema's, tot en met de werkteekeningen, noodig heeft.

De gemeenten moeten met hun plannen na dien termijn, dus tegelijk met de Normalisatie-Commissie, gereed zijn en ik neem aan, dat de credietaanvragen en regelingen, die daarmede verband houden, dan mede zoovèr voor elkaar kunnen zijn, dat de tegenwoordige twee-jaarsche voorbereiding, die aan dergelijke plannen verbonden schijnt, daarmede is overwonnen.

En terwijl nu verder de werkteekeningen de fabrieken bereiken, en de bestellingen gereed worden gemaakt, zorgen de gemeenten voor het gereedmaken der bouwterreinen, straten, rioleeringen, enz., zoodat allés wat verwacht wordt van aanvoeren van materialen of onderdeelen, vlot verwerkt kan worden.

Op deze wijze zouden, tien maanden of ten hoogste één jaar, nadat de Normalisatie-Commissie haar werk voltooid en de gemeenten de bebouwingsplannen én crediëten voor elkaar hebben gebracht, de benoodigde huizen of een evenredig deel ervan, gereed gebouwd kunnen zijn.

Doet men bij deze tijdsberekening nog vier maanden voor aanvoer en verwerking van de geheele „bulk", dan zouden naar mijne meening op deze wijze b.v. 50.000 woningen in totaal, in 1 jaar en negen maanden (na het Woningcongres) in Nederland opgericht en bewoonbaar afgeleverd kunnen worden.

Doch dit is enkel mogelijk als men het totaalaantal van het woningtekort en de regeling van oprichting en bouw ervan als één vraagstuk beschouwt, hetwelk aan één centraal lichaam ter oplossing wordt toevertrouwd met enkel gedecentraliseerde bemoeienis voor de oprichting, het bouwen zelf.

Vanaf het oogenblik, dat de zaak zoo gesteld en dienovereenkomstig aangepakt wordt, staat men voor het feit de normaal-typen toe te passen door het geheele land.1)

1) Dat normalisatie — vooral ook voor de onderdeelen slechts tot zekere grenzen van hoeveelheden, voordeden blijft brengen en dat men boven deze aantallen uitkomende, even goedkoop andere typen kan gaan verwerken, mits ook hiervan tot

Sluiten