Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot dit aantal zou ik echter het schema willen beperken.

Wat aangaat de onderdeelen, het grootste aantal zit in type Dl, hét kleinste in type Al, doch 'overigens zijn deze voor A en de opvolgende typen gelijk te houden aan die voor D ook noodig, hetgeen behalve voor de trappen en den zolder tot de onderdeelen van één of twéé verdiepingen van D beperkt kan worden. Dat voor de kleinste, de lage eengezinswoning dezelfde onderdeelen, dus kozijnen, deuren en ramen kunnen worden toegepast als in het hooge étage-huis met vier verdiepingen, ligt in den aard, dat dit laatste niet anders is (althans bij normalisatie) dan een vermenigvuldiging en opeenstapeling van gelijk-groote woningen met gelijk-groote vertrekken, enz., waarvoor dus even veel licht en lucht wordt gevraagd. Hierbij — dit zij terloops gezegd — zal een bebouwingscoefBcient, voor elk type en voor de verschillende blokken vast te stellen, dezen eisch geheel tot zijn recht moeten brengen.

Dat ik mij voorstel, dat het mogelijk is tot die 9 (X 2) standaardtypen te beperken, grondt zich op deze overwegingen:

Ten eerste bestaat de woningnood vooral in de behoefte aan arbeiderswoningen.

Ten tweede, wil men van normalisatie de voordeden ten volle bereiken, dan moet men tevens nivelleeren. Nivelleeren deverschillende eischen tot gezamentlijke of gezamentlijk wel op te lossen eischen.

Daarvoor is in dit geval noodig boven de minimumwoning uittegaan. Dit is in bovenstaand schema gedaan, door voor elke woning bij voorkeur drie slaapkamers te projecteeren. Dit moet dan verder geschieden door voor de verschillende vertrekken weer boven de minium-afmetingen uit te gaan. " Dan is het nog noodig — als gezegd — voor elk type een bijbehqórende bebouwingscoefBcient vast te stellen en hiermede naar „ruime" bebouwing te streven. Een verdere eisch is dan de woning zoo breed mogelijk te maken en eventueel minder diep en aldus zoo ruim mogelijk alle vertrekken aan de buitenlucht te brengen.

Daarmede verkrijgt men typen, die vooral ook in de groep der meergezinswoningen voor méér dan een bevolkingsniveau geschiktheid bezitten.

Enkel op deze wijze is het aantal normaalwoningen en zijn dus de voorbereidings- en regelingstijden te beperken, slechts aldus is het

Normalisatie-Commissie zich vooraf goed rekenschap geeft van wat er, vooral van de kleinere onderdeelen, te krijgen is en dan in haar normaalprojecten daarmede rekening houdt, zoo zulks mogelijk blijkt

Sluiten