Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

normalisatiebeginsel voor deze tekortvoorziening door te voeren.

Wordt op deze wijze de woning toch niet te duur, althans voor de minst-gesitueerden?

Zulks zal er vooral van afhangen, welke besparing door de massa-voorziening en de normalisatie der onderdeelen verkregen zal worden (globaal mag men rekenen op 30 pCt), hetgeen dan verder ten nauwste samenhangt met de resultaten van het Regeeringsingrijpen ten aanzien van de bouwmaterialen.

Het lijkt niet onjuist er op te rekenen, dat deze woningen voor de vóór den oorlog-geldende prijzen zullen zijn te bouwen; in elk geval in huur zijn aan te slaan naar evenredige prijzen als vóórdien bestonden, behoudens voor die gevallen waar de loon verhoudingen der aspirant-huurders omhoog zijn gegaan en op dat peil zullen blijven, dan wel maatschappelijk beter-gesitueerden er op reflecteeren.

Waar dit niet het geval is en in alle andere ar moe de-gevallen worden het t o esl ag-woningen of zoo men wil Staatshulp-woningen.

Hiermede raak ik het hart van het Woningvraagstuk, voor zooverre het geldt het toekomstige standpunt der Overheid tegenover de Volkshuisvesting.

Zonder daarop, als vallende buiten mijn bestek, nader in te gaan, zij hier enkel opgemerkt, dat de primaire eisch voor elke woningvoorziening — en dus zeker van die woningen, welke met Staatshulp worden gesticht — moet zijn het verkrijgen van een voldoende woning. En boven dezen eisch gaat het grondtype der bovenaangegeven normalisatie-reeks niet uit! De vraag of dit type intusschen niet te duur zal worden, moet dus met andere oogen worden bezien en met breeder overwogen middelen, dan het verminderen van het type, worden bezworen.

Dat bij een onvoorwaardelijke keuze van deze typen en toepassing door het geheele land, het woningvraagstuk werkelijk in een geheel nieuwe phase wordt gebracht, wordt mijnerzijds niet ontkend.

Dat het streven naar een ruimere woning, de woning voor de beter gesitueerden, voor de maatschappelijk en sociaal sterkeren met de doorvoering van dit normaal-type niet wordt aangetast, ligt wel zoo voor de hand, dat ik meen te dien opzichte geen vergelijkingen, noch vooruitzichten te behoeven te geven. Immers waar hier boven van nivelleeren werd gesproken, om het normalisatiebeginsel tot zijn volle recht te doen komen, is dit ten eerste beperkt tot het in den kortsten tijd beheerschen van het huidige woning-

Sluiten