Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER NORMALISATIE IN DE UITVOERING VAN DEN WONINGBOUW. VOORDRACHT GEHOUDEN DOOR DR. H. P. BERLAGE

Aux grands maux les grands remèdes

In het door mij gesprokene op het congres voor volkshuisvesting, haar aanleiding van het praeadvies van den heer van der Waerden, gaf ik den wensch te kennen daarover wel een voordracht te willen houden. Want het was niet mogelijk binnen een spreekbeperking tot vijf minuten, zooals het congres toeliet en dan nog onvoorbereid, het denkbeeld tot normaliseering der woning voldoende te beschouwen en de argumenten tot ondersteuning van dat voorstel bevredigend toe te lichten.

Uw vereeniging gaf mij daartoe heden avond welwillend de gelegenheid, die ik dan ook gaarne heb aanvaard. Want ik was geprikkeld door het groote verzet tegen zijn praeadvies, en dat zoowel van de zijde der arbeiders als van die der architekten. Daarom scheen het mij van belang om althans van bouwkunstige zijde te trachten met beide maatschappelijke groepen tot overeenstemming te komen, hetgeen zeker van mijn'kant meer kans van slagen heeft dan van dien van van der Waerden.

Daarbij zal ik mij natuurlijk alleen bepalen tot de bezwaren die tegen het gepraeadviseerde stelsel als zoodanig zijn gerezen, en niet met het onderzoek of er wel woningnood is, of de Bouwvereenigingen bij vluggere beschikking door Rijk en Gemeente niet gauwer zouden kunnen bouwen, öf niet wanneer die zus en de ander zoo deed, niet ook het gewenschte resultaat zou worden bereikt; en wat niet al meer kan worden bedacht, om de bewering dat het zoo erg niet is, of wel het bekende middel van afschuiving van schuld op den ander, weer eens voor de zooveelste maal toe te passen.

Voorop sta, dat de woningnood er is, en dat, wanneer die nood met vrucht zal worden bestreden, binnen den tijd van enkele jaren, honderd duizend woningen.— er wordt zelfs over het dubbele getal en méér gesproken —verspreid over het geheele land, moeten verrijzea.

Bij eenig nadenken over dit getal kan toch bezwaarlijk de normale werkwijze worden verdedigd, en daarom niet meer worden ontkend, dat een bizondere moet worden toegepast. Het is dit feit, en dit feit alleen, hetwelk van der Waerden oo het normalisatie denkbeeld

Sluiten