Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middeleeuwsche woningen te Rostock. Voorbeeld van een aaneengesloten rij van dezelfde woningen.

der gemaakte opmerkingen wordt vertroebeld.

De vraag, zuiver gesteld en ontdaan van alle verduistering luidt als volgt:

Is, gegeven het feit van den noodtoestand, die een snel en op groote schaal handelen, ik stipuleer, noodzakelijk maakt, een genormaliseerde bouwwijze met woningen van een technisch, zoowel als aesthetisch, goed type niet toch te verwerpen, als sociaal zoowel als aesthetisch minderwaardig.

Ter beantwoording dezer vraag dient, om te beginnen, er aan te worden herinnerd, dat het vraagstuk der normaliseering. wat zijn algemeene toepassing betreft allerminst nieuw is. Natuurlijk niet, omdat het denkbeeld, hetwelk niets anders bedoelt dan ordenen, regelen, regelmaat brengen in het ongeordende, reeds als zoodanig iets menschelijks is. En het toeval wil, dat juist op kunstgebied het regelmatige d.i. het zakelijk styleeren, primair, het onregelmatige d.i. het persoonlijk styleeren secundair is.

En in 't bizonder leert de geschiedenis van den stedenbouw, dat er, wat het stratenplan zelf betreft, reeds van de vroegste tijden af naar regelmatigheid werd getracht. En dat was steeds dan het geval, wanneer een plan van te voren werd vastgesteld. Het onregelmatige daarentegen is een gevolg van een langzame opeenvolgende bebou-

Sluiten