Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regentstreet te Londen. Voorbeeld eener lange aaneengesloten rij van gelijke woningen. Het monumentale gebouw, hetwelk die rij onderbreekt, is er later ingebouwd.

verdicpinghuis; oeconomisch, al naar de te bereiken financieele minima. En dat was natuurlijk weer een gevolg van de prijzen van den grond, dus van zijn gradueel financieele stijging, van af het land tot in het centrum der groote stad.

Maar hoe dit zij; in elk geval kan worden vastgesteld, dat deze wijze van bewoning, noch sociaal noch aesthetisch minderwaardig was. Sociaal niet, omdat zij, die dezelfde woningen bewoonden, zich ook maatschappelijk als gelijken beschouwden. En aesthetisch zeker niet. Want, afgescheiden van persoonlijke voorkeur voor het bewegelijke van het ongelijke huizenconglomeraat, tegenover het rustige van het huizenblok, is het toch eigenaardig, dat wij het meest worden getroffen juist door de herhaling van hetzelfde woningtype, zooals ons dit nog uit vroeger tijden is gebleven. Van waar anders de bekoring van het hofje, van het gilden en arbeiderskwartier, van de straten met eenzelfde rijenhuis. Het is immers niet anders dan het geordende van de rhytmus, juist het aaneenrijgen van dezelfde eenheid, waarop ook in wezen het geheele ornament berust, de kiem van eiken stijl.en ten slotte de geheele bouwkunst.

Sluiten