Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROGRAMMA.

Maandag 10 Maart.

's Namiddags 3 ure opening door den Voorzitter.

Rede van Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, verder zal o.m. het woord gevoerd worden door Zijne Excellentie Mr. Th. Heemskerk, Minister van Justitie, Zijne Excellentie A. W. P. Identmrg, Minister van Koloniën en Zijne Excellentie Dr. J. Th. de Visser, Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

's Avonds 8 ure wijdingssamenkomst in de Nieuwe Kerk op den Dam. Sprekers: Dr. F. van Gheel Gildemeester, van 's-Gravenhage, Ds. P. van Wijk Jr., van Amsterdam en Dr. K. Dijk, van 's-Gravenhage. In het ruim worden tot 10 min. voor 8 voor de leden plaatsen gereserveerd. Daarna zijn alle plaatsen vrij, ook voor niet-leden.

Dinsdag il Maart.

's Voormiddags 9.45 ure zal in volle vergadering worden behandeld: „Overheid en bedrijf' door Prof. Mr. P. A. Diepenhorst en Mr. V. H. Rutgers.

's Namiddags 2 ure zal in sectievergadering behandeld worden r „Overheid en bedryf' in verband met den Landbouw door Dr. H. J. Lovink; in verband met den Middenstand door Mr. J. A. de Wilde.

's Namiddags 2 ure Vrouwen vergadering in het Nut. Onderwerpen: „De Vrouw in het publieke leven", door Mejuffrouw È. M. F. Kleijn, te Driebergen; „De vrouw in dienst der barmhartigheid", door Mejuffrouw Dudok van Heel, te Zetten; „De vrouw en het gezinsleven", door Mevrouw v. Hoogstraten—Schoch, te Zeist, terwijl Mejuffrouw H. S. S. Kuyper, te 's-Gravenhage, een opwekkend slotwoord zal spreken.

's Avonds 7.30 ure gezellige bijeenkomst in Maison Boer, le Weteringplantsoen 21). Sprekers: Dr. J. Lammerts van Bueren, te Zetten, over „Zedeloosheid"; Ds. C. F. Westermann, te Amsterdam, over „Zondagsrust" en J. R. Snoeck Henkemans, te 's-Gravenhage, over „Sociale voorzorg en barmhartigheid". 2)

Muziek en zang onder leiding van den Heer J. Schoonderbeek, Directeur der Christelijke Oratorium-Vereeniging te Amsterdam.

Medewerking van het Amsterdamsche Dameskoor; aan het klavier Mejuffrouw Nora de Wal.

') Deze bijeenkomst is niet gehouden in „Maison Boer" doch in „den Werkenden Stand".

') Verder trad nog als spreker op Dr. B. Wielenga, te Amsterdam..

Sluiten