Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE DAG.

Opening.

Te 3 uur, het oogenblik, waarop het congres zou worden geopend, was de groote zaal van het gebouw der „Maatschappij voor den Werkenden Stand" geheel gevuld. Velen moesten met een staanplaats tevreden zijn. Precies met het slaan van de klok kwam het dagelijksch bestuur met de genoodigden, voor zoover die waren opgenomen, de zaal binnen. Met warm applaus werden speciaal die genoodigden begroet. Het waren de Ministers De Vries, Heemskerk, De Visser, van LTsselstein en Aalberse, de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, de heer Jhr. Mr. Dr. A. Roëll, de burgemeester van Amsterdam, de heer Ir. J. W. C. Tellegen, en de heeren Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman Sr. en Dr. H. Pierson. Minister Idenburg en Dr. A. Kuyper hadden bericht gezonden, de vergadering niet te kunnen bijwonen.

Als de Voorzitter Prof. Mr. P. A. Diepenhorst met het dagelijksch bestuur, n.1. de heeren Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, C. van der Voort van Zijp, J. R. Snoeck Henkemans, H. Diemer, K. Kruithof. P. J. Nahuysen, Mr. Dr. J. Schokking, C. Smeenk, en Dr. J. A. Nederbragt, op het podium heeft plaats genomen, zwijgt het orgel, en laat Prof. Diepenhorst den hamer vallen, heet hij alle aanwezigen welkom, en verklaart hij het Tweede Christelijk Sociaal Congres voor geopend. Hij verzoekt de aanwezigen dan te zingen Psalm 43 vers 3 en 4: „Zend Heer Uw licht en waarheid neder" en „Dan ga ik op tot Gods altaren."

Als het plechtige en indrukwekkende gezang geëindigd is en het orgel zwijgt, gaat de Voorzitter voor in gebed, waarna hij het woord neemt voor de volgende

Openingsrede.

Zeer geachte Hoorders, Dames en Heeren!

Achttienhonderd een en negentig is voor de christelük-sociale beweging in Nederland een belangrijk jaar. Toen, meer dan zeven en twintig jaren terug, werd met Dr. Kuyper's rede over Het sociale vraagstuk en de christelijke religie geopend het eerste Sociaal Congres, welks verhandelingen nu nog welkome inlichtingen over maatschappelijke onderwerpen verschaffen. Toen werd niet slechts aan de protestantsch-christelijk sociale beweging een krachtige stoot gegeven, maar kwam ook in Roomsen-Katholieken kring een sterke

Sluiten