Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Hervorming bracht uiteraard eene vermindering van de directe inmenging der kerk. Niet uit de begeerte echter om zuiver de kerkelijke en maatschappelijke sfeer af te bakenen, moet haar terugdringing in het heden worden verklaard. Het leven van breede volksklassen gaat buiten de kerk om; de kerk brengt haar niet langer de woorden des levens. Duizenden en tienduizenden, die den naam van Christus slechts kennen en uitspreken door den volksvloek. Breed is de schare, vervreemd van God en Zijn Woord, die niets verstaat, ja niets wil verstaan van de liefde Gods, die in Christus Jezus is.

De gestalte van ons maatschappelijke leven is hiermee niet ten volle uitgebeeld, maar slechts ruw geboetseerd. Evenwel toch sprekend genoeg om ons te doordringen van den hui vering wekkenden ernst, waarmee wij, Christenmannen en -vrouwen, geplaatst worden voor de ontzaggelijke problemen, die onze vermoeide eeuw opwerpt; problemen — ten deele nog maar op onze dagorde aangeroerd.

Hulp door drieërlei actie te brengen, vraagt bespreking.

Aan zich zelf overgelaten komt het maatschappelijk leven onder den druk van menige ongerechtigheid, die het niet vermag op te heffen en zoo roepen wij de overheid op, om haar schild ter bescherming en ter beveiliging op te heffen.

Hier is vooruitgang, aanmerkelijke vooruitgang te constateeren. De bundel sociale wetten dijde niet onbeduidend uit; principiëele weerstand tegen staatsbemoeiing met het economische leven op grond van het laat-maar-waaien-stelsel, dat bij de vrye ontplooiing van het eigenbelang eene harmonieuse orde verwacht, werd historische antiquiteit.

Wij verstaan niet meer -4* en dank betaamt daarvoor — waarom en hoe in Engeland van allen kant principiëele bedenking rees toen The moral and health act van 1802 den arbeidsduur van enkele categorieën kinderen tot 12 uur beperkte, — beperkte is hier het wettelijke woord. WM verstaan niet meer — en dank betaamt daarvoor — waarom en hoe met een beroep op de guldene vrijheid, met een beroep op de zoete concurrentie, geduld moesten worden helsche gruweltoestanden, als waarvan in het Engelsehe parlement gewag werd gemaakt: de armenhuizen sloten contracten met de fabrikanten, waarbM jonge, zeer jonge kinderen in grooten getale ▼eor den fabrieksarbeid werden afgestaan — en in een dier overeenkomsten verbond een fabrikant zich met twintig gezonde, voor den arbeid geschikt geachte kinderen, één idioot kind te accepteeren. Wfl verstaan niet meer — en dank betaamt daarvoor — waarom

Sluiten