Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van nieuwe dingen, van de taak om aan de ontwikkeling der tijden de hand te reiken werd gewaagd. Vinde dit woord weerklank in uwe harten, onderscheide zich onze beraadslaging, ons gansche samenzijn door frisschen, opgewekten geest.

Wie de weitasch heeft aangegord, en het jachtgeweer gespanhen om hier het conservatisme te belagen, hij zal in ons midden geen edel wild treffen; in het gunstigste geval zal hem een hinkend, achtergebleven bokje als buit ten deel vallen. Wij zweren niet bij oude uitspraken en wij zoeken niet onze kracht in citaten van lang vervlogen dagen om het huidig gebeuren te weerstaan; het uitstallen van oude plunje blijve meer bijzonder de taak van hen, wier eigen geestelijke garderobe niet bijster is voorzien. Wü zoeken niet het kort begrip van alle wijsheid in het adagium: „onze vaders en grootvaders hebben het ook alzoo gedaan". Bloedarmoede geneest 'men nu eenmaal niet door de kleeren van zijn overgrootvader aan te trekken.

Van nieuwe dingen is de wereld overvol; van nieuw leven ritselt het alom. Een nieuwe tijd is aangebroken; nog veel geluiden in dit nieuw gebeuren brengen verwarring en onzekerheid.

Daar trilt door ons volk eene golving, die de gespannen aandacht van alle meelevende christen-mannen en -vrouwen vraagt.

God geve dat ons saamvergaderen zich kenmerke door hoogen geest, opdat wij teerkost kunnen geven aan wie hongeren en dorsten naar de sociale gerechtigheid. Moeizaam zullen wij zoeken naar wat stoffelijke verheffing brengen kan: scherp teekene zich daarbü af de belijdenis van dien eenigen naam, die onder den hemel tot zaligheid gegeven is, die heeft de belofte des toekomenden en des tegenwoordigen levens.

Sta ons mannen en vrouwen, die om Oranje's troon ons willen scharen, bij al onze bedrijvigheid helder voor den geest het beeld van onze heerlijke Souvereine, het beeld van Koningin Wilhelmina.

Zij ook sprak van nieuwe dingen, toen zij gewaagde van haar begeerte om den nood van het volk te peilen in al zijn diepte en hervormingen door te zetten met de snelheid, die past bij den polsslag van dezen tijd.

Zij ook sprak van het fundament, dat bij al het veranderlijke, nooit zal wankelen of bezwijken, toen zij getuigde: „Wat was en is, zal ook in de toekomst zijn. Het Evangelie behoort ook aan de toekomst, het is aan geen tijd gebonden, het gaat met ons mede; het gaat ons vóór".

Dit, M.H., zij ons gegrift in de ziel: Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde, ook de zonde der economische onderdrukking, is een schandvlek der natiën.

Ik heb gezegd.

Sluiten