Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN.

i) Zie uitvoeriger bespreking en bestrijding van dit standpunt in m\jn Het Kapitalisme, Amsterdam, 1916.

») Vooral is van belang Strieder, Zur Genesis des modernen Kapitalismus, Leipzig, 1904.

»ï 7> ontwikkelinq van het heidendom in Home, Rotterdam 1918 en vooral De\ptegeïZXverleden. Beschouwingen over den ondergang van hetBonmnfche Kijk naar aanleiding van het huidige wereldgebeuren, Rotterdam, 1918.

*) Opgenomen in het Handwörterbuch der Staatswissenschaften, le Band 3 e druk 1909, blz. 52 en vlgg. Vermelding en bespreking der overige m den tekst genoemde literatuur in Het Kapitalisme, t. a. p.

') 16e jaargang, 1916, blz. 355 en vlgg.

«) Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus, 2e druk, Munchen 1917 '1 Een en ander is ontleend aan de rectorale rede van Dr. J. van Leeuwen ZV! De vrouw bjAristophanes, opgenomen in het Jaarboek der B&ks-umverstUxt te Leiden, Leiden, 1905.

») Wii wijzen vooral op deze geschriften: Dr. Ernst KIauber, Keischriftbrilfi? Staat und Gesellschaft in der babylonisch-assyrüchen B™^ 1911 • Dr Johannes Hunger, Heerweeën und Knegfühnng der Assyteiaut de,-mhe ihrerMacht, Leipzig, 1911; Dr. Wal ter Sw enzner, Das geschüfüiehe Leien im Alten Baby onien riïch den Vertragen und Briefen dargesteUt, Leipzig 1916?Dr. Franz Steinmetzer, Uber den Grundbesitz in Babylonien sur Kassitenzeit, Leipzig, 1919.

») System der poliUschen Oekonomie, Berlijn, 1906, Band 2.

») Goede opmerkingen hierover bijDr.Th.vanderWaerden, Geschooldheid en techniek, Amsterdam, 1911.

") Zie diens interessante geschriftenreeks Zielkundige verwikkelingen, Amsterdam, 1918 en 1919, waarin reeds drie deeltjes uitkwamen.

») Men vergelijke de bewerking van diens pittige artikelen in Het Kerkelyk Weekblad, bij H. J. Nieman, Het religieus socialisme, 's-Gravenhage, 1917, blz. 186 en vlgg.

«) 6e jaargang, 1917, blz. 182 en vlgg.

n) In zijn veelbesproken boek Marxismus, Krieg und Internationale, Stuttgart, 1917.

») Keurige opmerkingen hierover bij Dr. EdwardRosenthal, .Der Wandel der Staatsaufgaben in der leteten Geschichtsperiode, Jena, 1913.

") Men verzuime niet kennis te nemen van de beraadslagingen vervat in den 132en Band der Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Leipzig, 1910. Van belang Sn voor^de origineele rede van Alfred Weber, blz. 238 en vlgg de opmerlingln van Max Weber, blz. 282 en vlgg. en Delannoy, blz. 305 en vlgg.

O) Deel 1, t.a.p., blz. 572 en vlgg.

») Zie het interessante Handboek der Nederlandsche taal, Nymegen, 1914, 2e deel, blz. 291 en vlgg., waar hij de vaktalen behandelt.

Sluiten