Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermogen moeten gevonden worden in de eeuwige Christelijke beginselen, die als bederfwerend zout de maatschappij moeten behouden. Gij schraagt daarmede ook de Overheid, want het is Uw taak, ook aan de betrekking tusschen Staat en Maatschappij Uwe aandacht te schenken. En mag ik op die aandacht een beroep doen?

Krachtige steun aan de Overheid Uwerzijds is onmisbaar, even onmisbaar als de Overheid zelve is tot handhaving van het recht in het volksleven, tot beteugeling der verwoesting en vernietiging, die ons dreigt. Slechts gedragen door een krachtigen geest in het volk kan zij haar gezag uitoefenen.

Maar zij heeft meer noodig. Hare roeping breidt zich nog dagelijks uit. Op alle nooden des volks heeft zij te letten, op ongekend ruime schaal heeft zij er in te voorzien. Dit moet gebeuren; daaraan mogen wij ons niet onttrekken. Daarvoor is geld noodig. En denk daarbij aan Rom. XIII vers 6: „Daarom betaalt gij ook schatting."

Wij leven in een tijd, dat de vraag naar uitkeeringen stijgt als een wassende vloed. Maar als de Minister van Financiën verklaart, dat het geld, om aan de verschillende eischen te voldoen, moet gevonden worden door belastingen, dan wordt iedere belasting op hare beurt aan critiek onderworpen en teruggewezen, alsof men geheel vrij was om te kiezen. Zoo staat de zaak niet.

Nader bij de waarheid is waarschijnlijk het volgende: „Iedere belasting zal op haar beurt moeten worden betreurd en aanvaard."

Vergeleken met weinige jaren geleden, zullen welhaast de Staatsuitgaven meer dan verdubbeld zijn en dus moeten ook de belastingen meer dan verdubbeld zijn. Anders gaat het niet meer en kan de Overheid zich niet handhaven. En dat men vrij zou kunnen blijven van de indirecte belastingen zal, naar ik vrees, eene illusie blijken. Ik vernam onlangs, dat iemand, inderdaad een zeer vermogend man, thans reeds 72 % van zijn inkomen aan directe belastingen betaalt, en de eerste belastingverhooging, die komt, zal zijn eene aanmerkelijke verhooging der inkomstenbelasting, die ook op personen met matige inkomens zwaar zal drukken. Als de uiterste grens der directe belastingen maar niet wordt overschreden! Wij zeggen dit nog niet, maar zij is intusschen welhaast bereikt.

Dit Congres zal speciale studie wijden aan de geestelijke en stoffelijke levensvoorwaarden van een zwaar belast en in zijn innerlijke leven bedreigd volk, dat tot hiertoe wonderlijk is gespaard.

Over minder gaat het niet bij Uw arbeid van hoogen ernst.

Onze tijd is het fiasco van twee illusies, waarmede de menschheid gemeend heeft zichzelf te kunnen verheerlijken. De eerste illusie is wat ik zou mogen noemen de aanbidding der uitvindingen; de tweede, daarmede samenhangende, is de leer, dat, laat men in den economischen strijd aan ieders egoïsme, dat men dan noemt welbegrepen eigenbelang, vrij spel, de sociale harmonie daaruit zal ontstaan.

De uitvindingen, geperfectioneerd, toegepast op oorlogsmiddelen, gesteld in dienst van de zelfzucht van Staten, hebben het geloof in militaire oppermacht gevoed en den oorlog tot het toppunt van gruwelijkheid opgevoerd; de machine keert zich tegen den mensch. Toegepast op het industriëele leven, gesteld in dienst van de zelf-

Sluiten