Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zucht van kapitalisten, hebben zij bijgedragen tot de vorming van een wijdverbreid proletariaat. Hier helpt noch conservatisme noch sociaal-democratie. Klassenstrijd, hetzij dan tot behoud of tot vestiging van klassen-heerschappij, gaat in het eene zoowel als in het andere geval uit van hetzelfde beginsel, dat de ellende heeft gebracht: zelfzucht met haar kind: haat. Genezing is slechts te vinden in naastenliefde en recht, gaven van Goddelijken oorsprong; in ontwikkeling der vrijheid op grondslagen van billijkheid, in goede zorg wederkeerig in het sociale samenleven en van Overheidswege met beteugeling door de Overheid van misbruik en willekeur. Na te speuren in het organisme der maatschappij, hoe met behoud eh, waar noodig, met versterking van de Christelijke grondslagen der samenleving die beginselen zijn toe te passen en hoe het juiste evenwicht tusschen tegenstrijdige belangen is te verkrijgen door recht, dat is het fijne werk, waartoe Uw Congres, rustig arbeidende in dezen onrustigen tijd, zijne bijdrage heeft te leveren.

Ik moge U toewenschen, dat wijsheid U worde geschonken, een geest van saamhoorigheid U moge bezielen en dat Uw werk van God gezegend worde en rijke vruchten drage.

Hierna wordt het woord gevoerd door

Minister De Visser, die wijst op de aandoenlijke saamhoorigheid, die zoo duidelijk uitkwam èn in het gemeenschappelijk gebed èn in den gemeenschappelijken zang èn in de openingsrede van den Voorzitter.

In de bede, straks opgezonden, smolten niet alleen de harten samen in aanbidding Gods, maar snoerde ook de teerste band ons allen aaneen. Op het Schriftwoord klonk uit ons aller gemoed een wel onhoorbaar, doch diep gevoeld Amen. In het Christelijk lied, dat wij aanhieven in eenstemmig koor, vertolkten zich broederzin en hemelzin tegelijk. Wij gevoelen ons één, al behooren wij tot verschillende kerken, partijen, standen en maatschappelijke positie. Er is iets gemeenschappelijks, dat boven al die verscheidenheid uitgaat. Een onzichtbare band hecht ons samen. Tusschen ons allen is een innig rapport. Ontleden, verklaren kan ik dit niet. Maar wèl weet ik, dat het er is. En dat het eene macht vormt, die eenerzijds zelfzucht en tweedracht in hare hartader treft en anderzijds vruchtbare samenwerking verzekert.

Nog eens, gezegende broederschap, wondervol-heerlijke gemeenschap des geestes!

Wie schept, wie waarborgt haar?

Slechts Eén. En deze is de lévende Christus. Hoe dieper Ha doorwerkt in den enkeling, des te sterker wordt de onderlinge eenheid. De bekende Engelsche christen-socialist Maurice heeft eens terecht gezegd: „De grondfout der Fransche revolutie was, dat zij eene broederschap zocht zonder geestelijk hoofd ; daarom bergde zij tweespalt instede van eenheid, in haren schoot". "Want de ware, blijvende, vruchtdragende gemeenschap behoeft een eenheidsbron, waaruit zij altijd weder hare kracht put. En deze is en kan geen andere zijn dan Christus.

En ik zal u zeggen, waarom.

Sluiten