Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ambtelijke verantwoordelijkheid verstikt, zoodat mtbre dag ra* het bedrijf of nieuwe outilleering ervan te lang achterwege blijft.

Ook hier mag het oog niet worden gesloten voor het element van waarJ daÏ S rfanklachgt onmiskenbaar is. Maar ook hier heeft de medaille «en keerzijde. De koopmansgeest van het particulier bedrijf uit zich ook ^ trren krenterigheid die zeker niet economisch is. Indien de leider ^ heteo;nbaafblijf 'door het ontbreken van uitzicht op persoonlijke Sst wel eens te langzaam voortschrijdt op het pad van Zr tegenover staat, dat hij ook niet uit vrees voor persoonlijk verlies stil. rtaat De staat kan spoorwegen brengen, waar de P^^°^^ hidverachtig is; de waterleiding als overheidsbedrijf Wt haar net uit STTde"rentabiüteit der uitbreiding niet aan te toonen De gemeente afrft in verlaging van tram- of gastarief aan, waarvoor de particuliere ordernemer zoï terugschrikken, maar die straks in alle opzichten econo^Welg blijkt. En voorts, moge de koopmansgeest ontbreken, in hTopenlar blijf werkt de eerzucht sterker. De rechtmatige trots van d n ofdrijfsleider wanneer hij op goede resultaten mag wqzen is een ptttf vat niet te onderschatten beteekenis, enl die sterker werkt juist omdat het ombaar bedrijf publieke zaak is, de resultaten ervan, in geld en a beverdering van volkswelvaart, ter algemeene kennis komen. Eadehjk, wordt de rdernemtogslust al niet geprikkeld door uitzicht op winsten wordt ook niet gebrefdeld door gebrek aan kapitaal. Voor noodzakelijke uitbm. 7Lvan bedrijven staat de openbare kas open; op het gebied van exploitatie Tontginning van, delfstoffen kan op grooteche staateondernemingen wo den gewezen. Van die ondernemingen mag niet worden gezegd, dat «j ZkZol dat zij zonder inachtneming van de eischen die de techniek aan v^rWdmg en uitvoering stelt, zijn op touw gezet. Het bewijs moet nog l^SJU dat staatsbedrijven niet aan de hoegste technische e^hen kunnen voldoen. In 1913 verklaarde een Engelsche staatscommissie dat de SXhe staatsspoorwegen technisch hooger ontwikkeld waren dan de Engelsche private spoorwegen. Tal van gemeenten m ons land hebben me, vreugdede etaatstelfoon de plaats van den particulieren, exphntant riea kernen. De staatsmijnbouw in Limburg staat bij den particulieren, mnnbouw niet achter. De staatsoorlogsindustrie, hoe weinig bekoorlijk haar doel moge zijn, heeft aanspraak op bewondering om haar technische

PrMtd?r economisch werkt het overheidsbedrijf ook tengevolge van het buraucratische keurslijf, waarin het zich moet oejegm, ~ ^ de derde grond voor de aanklacht. Het overheidsbedrijf moet ****** b wegen tusschen de staketsels van reglementen en ine ructies; het gaat gebuft onder den last van bergen van papier. Dat werkt ^P«* * bevordert een te schematische behandeling van zaken; het maakt snelle beZig, in het bedrijfsleven zoo dikwijls van allesbeheersende beteekenu cZogV De ambtenaar komt niet zelden in een geestestoestand, te nem alleen maar laat vragen: hoe kan ik mq veran mijn superieuren, hoe moet ik bandelen, - of stil zitten om gedekt

Sluiten