Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd, in verband met stijging en daling van prijzen, in verband ook met ■wijziging van de behoeften van. den mensch, die stijgen naargelang de middelen toenemen om ze te bevredigen. Naar plaats: de classificatie van de ambtenaren in verband met hun standplaats is wel fel bestreden, maar geenszins afdoende weerlegd. En ook naar het verschil in stand verschillen de eischen voor levensonderhoud te stellen. Verschil in stand kan natuurlijk door de Overheid bij haar loonbepaling niet in aanmerking worden genomen voorzoover dit verschil berust op familietraditie en familiebesef. Wie uit zulken hoofde hoogere eischen aan het leven stelt, moet zelf maar voor de bevrediging daarvan zorgen; voor de 0verbeid zijn alle burgers gelijk. Zij heeft alleen te rekenen met het verschil in stand, dat samenhangt met den in, haar dienst verrichten arbeid. Dat verschil in stand wordt bepaald door het gewicht van de werkzaamheden die de Overheid opdraagt; door het aanzien dat hij geniet die een post van groot vertrouwen bekleedt; door de zorg, het beleid en het overleg, die door het bekleede ambt worden gevorderd, en die worden bevorderd door het genieten van zekeren welstand; door de eisch van bekwaamheid, die voor bepaalde ambten gelden, en die soms langdurige en kostbare voorbereiding voor het ambt noodig maken; door de noodzakelijkheid om maatschappelijk gelijk te staan met bepaalde groepen uit de burgermaatschappij. Er is ongelijkheid van talent en van gezondheidstoestand; ongelijkheid van ijver en van gedrag; ongelijkheid in den voorspoed dien men in zijn loopbaan onder Gods leiding geniet. Dat alles bepaalt de levenspositie van den ambtenaar en beambte; bepaalt wat voor zijn levensonderhoud in verband met zijn plaats in den püblieken dienst noodig te achten is; bepaalt de verhouding der salarissenMaar met het opgenoemde is het. betrekkelijke dat gelegen is in den eisch dat het loon voor levensonderhoud voldoende zij nog niet uitgeput. Wanneer men alleen in het oog vat den laagsten trap van de ambtelijke ladder, de betrekkingen, waarvoor voldoende te achten is een loon. dat niet meer dan het eenvoudigste levensonderhoud waarborgt, — hoeveel verschil treft men dan niet aan. „Het eenvoudigste levensonderhoud" is al evenzeer een' wisselend begrip; bij onbeschaafde volken omvat het slechts wat noodig is om het naakte leven in stamd te houden; in de hedtendaagsche maatschappij moet het voldoen aan steeds groeiende eischen van hygiëne en welstand, behoort er zelfs een zekere weelde toe. Afgezien ervan, dat wij hier te doen hebben met een feit, waartegen reactie onmogelijk is, moeten wij ons in dezen gang van zaken ook verheugen. Wanneer in het arbeidersgezin ook eens bloemen komen, wanneer de smaak van bananen en sinaasappels er niet onbekend is, wanneer tabak, koffie en thee tot de dagelijksche behoeften behooren, wanneer het verlangen naar natuurgenot opkomt, wanneer muziek en andere kunst wordt gewaardeerd, wanneer banden met bloedverwanten in andere plaatsen worden aangekweekt, wanneer het Zondagskleed van den werkman niet te onderscheiden is van dat van den man uit den eenvoudigen burgerstand, dan is dat alle3 niet te misprijzen. Daarin ligt op zichzelf voor den arbeider niet een toegeven aan genotzucht,

Sluiten