Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van gunstbetoon afhankelijk stellen, maar als vrij en onafhankelijk burger in een rechtsverhouding treden waarin zijn plichten en rechten omschreven zijn en hij voor inbreuk op zij» positie is gevrijwaard. Die wensch is eerbiedwaardig; dat streven naar sociale emancipatie en de resultaten die dat streven heeft gebracht zijn ook een stuk van onze cultuur, een cultuurgoed van hooge orde. De Overheid streve er naar dat cultuurgoed volkomen zeker te stellen, en opene daarom den weg voor wie in haar dienst is om tegen een behandeling die hij rechtskrenking acht, met name ook tegen straf die hem onrechtvaardig voorkomt, in beroep te komen bij een onafhankelijken rechter.

Die vrije en onafhankelijke positie van het personeel, die met den eisch van nauwgezette dienstvervulling en met het handhaven van de ambtelijke ondergeschiktheid in den dienst geenszins onvereenigbaar is, vindt ook naar uiting in de uitoefening van het te onzent volkomen onbelemmerde recht van vereeniging. Tegen den geest van menige vereeniging van overheidspersoneel kunnen wèlgegronde klachten worden geuit-, maar men zoeke nimmer het remedie in beperking van het verenigingsrecht. Daarmede wordt de geest van een corps ambtenaren niet verbeterd; hoogstens verkregen, dat bedenkelijke gisting in het geheim voortwoekert.

Er is gestreden over de vraag of vereenigingen van personeel in overheidsdienst vakverenigingen zijn; een vraag waarover strijd te gemakkelijker valt, omdat van, het begrip vakvereniging ruimere en nauwere omschrijvingen denkbaar zijn. Met de vakbeweging in het algemeen heeft de organisatie van overheidspersoneel tal van aanrakingspunten. De strijd om lotsverbetering vam andere groepen van arbeiders is voor het overheidspersoneel niet onverschillig; niet slechts omdat in dien strijd hun verwanten en vrienden betrokken zijn, maar ook omdat de positie van het personeel in overheidsdienst, met name zijn loonstandaard, rechtstreeks samenhangt met de positie van gelijksoortige arbeiders van het particuliere bedrijf, omdat collectieve arbeidsovereenkomsten in het particulier bedrijf niet kunnen! nalaten haar invloed ook op de arbeidsvoorwaarden der Overheid te doen gevoelen, omdat verheffing van het levenspeil van den arbeidersstand m het algemeen ook de levenspositie van het personeel in openbaren dienst niet onaangeroerd laat. En, evenzoo omgekeerd. Het is dan ook geen wonder, dat bij de vak-centrales van verschillende richtingen ook organisaties van overheidspersoneel aansluiting hebben gezocht. Zeer zeker is er een cardinaal verschil tusschen de methoden van verenigingen van overheidspersoneel en gewone vakverenigingen. Maar in één opzicht gelijken die methodes op elkander, en dat is in het plegen van overleg over arbeidsvoorwaarden. Ook de gewone vakvereniging tracht haar doel, het verbeteren van arbeidsvoorwaarden, bij voorkeur langs den weg van overleg te bereiken; dit behoort althans zoo te zijn, en is althans in de confessioneele vakbeweging inderdaad zoo. Er is ook in dat overleg verschil tusschen verenigingen van overheidspersoneel en gewone vakverenigingen. Bij de laatste draagt dat overleg het karakter van een onderhandeling van formeel gelijke machten, een onderhandeling die bij slagen bekroond wordt

Sluiten