Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■werkgevers worden aangewend door gewone vakverenigingen. Staking is in het overheidsbedrijf ontoelaatbaar. Het overheidsbedrijf is tak van publieken dienst; daaruit vloeien verplichtingen voort voor de Overheid, maar ook voor het personeel. Wie zich aan den publieken dienst verbond moet weten, dat, evenzeer als zijn rechtmatige aanspraken niet mogen worden afgewezen omdat de finantiëele bedrijfsresultaten anders in gevaar zouden komen, evenzeer andererzijds ook voor hem de publieke dienst waaraan hij zich verbond moet staan boven zijn persoonlijk belang. In het particulier bedrijf is staking een economisch wapen waardoor aan den werkgever persoonlijk finantiëel nadeel wordt berokkend en einde hem te nopen in betere arbeidsvoorwaarden toe te stemmen. Een staking bij het overheidsbedrijf zou aan de Regeering, of aan het gemeentebestuur geen persoonlijk finantiëel nadeel toebrengen, maar is een verstoring van den publieken! dienst, een benjadeelen van het belang der gemeenschap, met het 'doel de Overheid te dwingen tot het vaststellen van een rechtsregeling, die zij meent niet te moeten en niet te mogen vaststellen. Het personeel van het overheidsbedrijf staat niet tegenover een werkgever voor wiens rekening het werkt maar Overheid en personeel, werkgever en werknemeT, zijn beiden verplicht het belang der gemeenschap te zoeken. Wie im publieken dienst is, vergrijpt zich aan het volksbelang, en handelt daardoor tevens tegen het meest wezenlijke deel van zijn ambtsplicht, wanneer hij door het neerleggen van den arbeid tracht het maatschappelijk leven te ontwrichten ten einde een orgaan van staatsbestuur te mopen tot een besluit, dat dit orgaan meent niet te mogen nemen. Er is een vergelijking te maken tusschen een staking aan een gemeentelijke gasfabriek, en een staking van veehouders op een tijdstip dat er melknood is, of van mijnwerkers, wanneer er kolengebrek is, of van bootwerkers wanneer zij daardoor de broodvoorziening in gevaar brengen. Al die stakingen zijn een vergrijp tegen het leven van bet volk. Maar voor de gasfabriek komt daarbij, dat de eenmaal aamvaarde ambtsplicht wordt geschonden, en dat het doel is, de Overheid in wier dienst men staat, de beslissing te ontnemen over wat te harer beslissing staat, dat het doel Is dwang tot een bestuursdaad, politieke dwang. Zulk een staking mag daarom zeer zeker misdadig worden genoemd. Voor strafbaarstelling van staking van overheidspersoneel, een strafbaarstelling die met de publieke afkeuring van het feit in harmonie is, is goede grond aanwezig.

SAMENVATTING.

ï.

Het overheidsbedrijf moet zijn richtsnoer vinden in het doel der Overheid, en onderscheidt zich daardoor van het particulier bedrijf, dat naaT zijn aard broodwinning (geldwinning) is.

Sluiten