Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

concurrentie met andere overheidsbedrijven! En de kiezer spreekt toch ook een woordje mee. Er is inderdaad gevaar voor politieken invloed van de aangestelden in het overheidsbedrijf, maar die invloed kan op andere wijze gekeerd worden dan door uitschakeling van deze bedrijfsmethode. Spr. vraagt ten slotte, of ten aanzien van het overleg met de aangestelden in het overheidsbedrijf niet verder gegaan moet worden dan Mr. Rutgers aangeeft en of geen nieuwe organen daarvoor moeten worden geschapen.

De heer P. Haags ma (Terschelling), vertegenwoordiger van den Chr. Bond van Belastingambtenaren, bespreekt het referaat van Mr. Rutgers, dat zijn warme instemming heeft. Hij wil echter gradatie van prijzen naar gelang van het inkomen. Worden kindertoeslagen aan aangestelden verleend, dan wil hij geen uitsluiting van de hoogere rangen, omdat anders die toeslagen bedeeling worden. Ook vraagt hij, als staking ongeoorloofd is in overheidsbedrijven en politieke stakingen in het algemeen, of dan ook veroordeeld moet worden propaganda om het de regeering onmogelijk te maken, gegadigden voor de betrokken ambten te vinden en of ook af te keuren zijn stakingen tegenover een bolsjewistische regeering, voor welke men b.v. geen belasting wil innen.

De heer J. C. Bn. Van Haersolte (Arnhem) wil de overheidsprijzen zooveel mogelijk gelijkstellen aan de marktprijzen en, met de daarvoor noodige verhooging van den loonstandaard, daarmede allerlei bedekte protectie uitsluiten. Hij vraagt ook, of het wel goed is, dat de overheid als werkgeefster met hare arbeidsvoorwaarden vooruitijlt aan de particuliere patroons. Moet het niet beter geacht, als de overheid plaats neemt te midden der goede particuliere patroons ?

Inzake het referaat van Prof. Diepenhorst verklaart spr. zich sterk tegen fiscale monopolies. Ook wijst hij er op, dat niet eenzijdig gestreefd worden moet naar zoo hoog mogelijke loonen, maar vooral ook naar zoo hard mogelijk werken. Zien we dat dit elders niet zoo geschiedt, dan moet in ons neutrale land ten deze het goede voorbeeld worden gegeven.

De heer H. Klaassen (Amsterdam) schaart zich meer aan de zijde van Mr. Rutgers en is door Prof. Diepenhorst niet overtuigd. Hy beroept zich ten gunste van overheidsexploitatie op hetgeen in het buitenland in den oorlogstijd gedaan is onder zeer ongunstige omstandigheden. Spr. heeft een indruk, dat inzake overheidsbedrijf voor-en nadeelen tegen elkaar opwegen. De beslissing over de beide soorten van bedrijf — particulier en overheidsbedrijf — wil Spr. meer laten afhangen van ethiiche overwegingen en dan helt hij over naar de zijde van het overheidsbedrijf, van de socialisatie. Tusschen particuliere centralisatie en socialisatie kiest hij voor het laatste. De bemoeiing van den Staat is toch ook niet te stuiten. Ten slotte wil Spr. een uitspraak ten gunste van een stakingsverbod voor overheidspersoneel, onder beding echter van goede arbeidsvoorwaarden.

De heer Jhr. Mr. K. J. Schorer (Utrecht) wijst er op, dat het zeer de vraag is, hoe men de gelden moet vinden voor al de lasten, die de Staat heeft te dragen. Moet men daarvoor de bedrijven centraliseeren of heil zoeken in gemengde bedrijven of in het vrije bedrijf kracht zoeken? Het antwoord op die vraag is een practische

Sluiten