Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•van Genesis is de millioenen omvattende mensehheid voortgekomen, die in ras en taal, in 'woonplaats en zeden, in ontwikkeling en beschaving, in kunde en doorzicht, in kracht en energie een eindelooze variatie oplevert. De ongelijkheid nu, die van nature onder de menschen bestaat, wordt door de inwerking der zonde geaccentueerd en wat harmonisch moest samenstemmen, wordt maar al te vaak tot een disharmonie. De mensch is er niet tevreden mede de natuur naar Gods bevel aan zich te onderwerpen, maar wie sterk is, neigt er toe den zwakke voor zich in slavernij te doen bukken. Daarom vertoont de geschiedenis van het economisch leven van alle volken zonder uitzondering niet alleen een strijd, die ten doel heeft de krachten der natuur tot gehoorzaamheid te brengen, maar ook een strijd van mensch tegen mensch, van groep tegen groep, van natie tegen natie.

Gelukkig gaat die strijd niet ongebreideld voort. Dat zou op vernietiging van het menschelijk geslacht uitloopen. Er werken in het maatschappelijk leven heilzame tegenkrachten van zedelijken en religieusen aard. Maar ook deze tegenkrachten zouden niet in staat zijn het onheil af te weren, indien er. onder Gods bestel niet-een macht ware geïnstitueerd, die het zwaard draagt tot heil der goeden en tot bestraffing en beteugeling der boozen, de macht der Overheid, welke in het midden des volks als Gods dienaresse het recht handhaaft en het maatschappelijk leven door haar gezag en .wetgeving steunt en schraagt. Ook deze overheidsmacht is in handen van menschen, en dus van zondaren, gelegd. Alle eeuwen door is zij daarom misbruikt, en zal zij misbruikt worden. Maar niettemin is zij daarom onmisbaar en voorkomt zij doorgaans den strijd van allen tegen allen. Het komt er echter op aan de zondige geaardheid van de overheidspersonen nooit-uit het oog te verliezen en er daarom naar te streven, dat ook hun macht niet buiten de natuurlijke grenzen worde uitgebreid, de toepassing van die macht aan de eeuwige beginselen van Gods Woord getoetst en aan het volk een gezonde invloed op de wetgeving vtrzekerd worde.

Het besef dient niet afgestompt, maar verscherpt te worden, dat de maatschappelijke kringen hun eigen rechten en vrijheden hebben en dat •de Overheid slechts heeft in te grijpen om de booze gevolgen van die ontbindende werking der zonde te weerstaan en de vaak te zwakke krachten, die het goede voor de maatschappij zoeken, te sterken en te helpen.

Bij elke poging tot oplossing van maatschappelijke vraagstukken hebben wij dan ook in de eerste plaats de maatschappij zelf met de in haar werkzaam zijnde menschen en groepen en krachten te bestudeeren en na te speuren in hoeverre het maatschappelijk organisme zelf in staat is hinderlijke kwalen te overwinnen en eerst wanneer blijkt, dat dit zonder overheidshulp niet gaat, moet deze met haar macht en dwingend gezag ingrijpen. Maar ook bij dat ingrijpen behoort zij de meest nauwgezette voorzichtigheid in acht te nemen. Zij vergete nooit, dat er operateurs zijn wier operaties slagen ten koste van het leven van dien patiënt.

* *

*

Ter beoordeeling van de talrijke kwesties, die zich in het economisch en sociale leven aan ons opdringen, is vóór alles zeker historisch inzicht

Sluiten