Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij toch is van zeer groote beteekenis voor heel het volksleven en voor de sociale verhoudingen.

Reeds wezen wij er op, dat het de middenstand was, die het eerst da politieke en! sociale vrijheden heeft veroverd, die van zoo grooten invloed zijn geweest op de staatkundige en economische ontwikkeling der WestEuropeesche landen.

Maar ook heden ten dage speelt de middenstand, afgescheiden van zijn productieve praestaties, een rol, die waardeering verdient. In zijn middien wordt nog altijd aangetroffen een groote mate van vrijheidszin en hij brengt nog voortdurend krachten naar voren, die voor heel het volksleven van niet te onderschatten beteekenis zijn.

Terwijl de hoogere standen veelal afdwaalden van het geloof hunner vaderen, wordt in den middenstand nog altijd een groote kern gevonden van mannen, die voor het religieuse leven der natie een groote steun zijn. In zijn midden worden ook de burgerlijke deugden veelal nog hoog gehouden.

Daarbij komt, dat de schrille tegenstelling van grootkapitalisten en! arbeiders verzacht wordt door den overgang, dien de middenstand' vormt, welke trouwens voortdurend een zeer groot contingent arbeiderszonen in zich opneemt. Indien men een statistiek te zijner beschikking had, die aangaf hoeveel middenstanders uit de arbeidende klasse spruiten, zou men verbaasd staan over het groote aantal. Dit is te verklaren uit het feit, dat het voor de middenstanders allereerst aankomt op persoonlijke energie en doorzettingsvermogen en dat mannen zonder kapitaal, met die eigenschappen toegerust, zeer vaak in den industriëelen en handeldrijvenden middenstand een plaats kunnen vinden. Wel hangt hiermede het euvel samen, dat niet zelden een arbeider, die „hooger op " wil en „voor zich zelf begint als middenstander een kwijnend en inderdaad parasitair bestaan leidt. Maar het feit als zoodanig valt toch niet te betwisten.

Indien dan ook een bevolkingsgroep, als de middenstand vormt, zich van haar roeping en taak bewust is en de kracht in zich voelt om aan de velerlei gevaren die haar van alle zijden bedreigen het hoofd te bieden, door zich, althans in deze tijden, een onmiskenbare schakel in het productieproces te toonen, kan de Overheid zich niet onttrekken aan den plicht, om ook harerzijds de behulpzame hand te bieden en binnen de juiste perken aan dien stand den steun te verleenen, welken hij behoeft.

We hebben hierbij niet uit het oog te verliezen, dat de Overheid door haar wetgeving reeds vele maatregelen nam, welke speciaal aan den middenstand ten goede komen. Terwijl de arbeidende klasse langen tijd verwaarloosd werd, wat hare rechtspositie aangaat, en eerst enkele jaren geleden de bepalingen omtrent het arbeidscontract zijn uitgebreid, bestonden in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel reeds van ouds een stel wetsbepalingen^ welke inzonderheid voor den handeldrijvenden en industriëelen middenstand van belang waren.

Sluiten