Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overheid tegen de concentratie van het groote bank-kapitaal noodig zfin en dan kan zij zonder twijfel in de vele middenstandsbanken een der middelen vinden om de te nemen maatregelen doeltreffend te maken.

Alleen wijzen we in dit verband op het gevaar, dat ook de middenstandsbanken een conglomeratie kunnen gaan vormen, die niet meer aan het doel beantwoordt, maar den middenstanders evengoed de wet stelt ak de groote geassoeiëerde bankinstellingen. Daartegen kan het coöperatief karakter der banken nog het best weerstand bieden.

Dr organisaties van den middenstand hebben van stomlen aan goed begn pen, dat zij niet alleen een taak te verrichten hadden ten aanziea van het bevorderen eener betere verhouding tusschen de middenstanders zelf, en van een versterking hunner financiëele positie, maar dat de kleinindustriëel en de koopman ook een betere opleiding behoorden te hebben dan den meesten ten deel gevallen is. Een van de meest in 't oog springende fouten was steeds het gemis van een flinke boekhouding, van goede vakkennis en van een juist overzicht der kosten. Bij velen werd dit gemis door zekeren aangeboren aanleg om zaken te doen minder sterk gevoeld, maar in tallooze gevallen heeft het zich gevoelig gewroken. Ook kwam men tot het besef, dat het personeel, in dienst der middenstanders, een behoorlijke opleiding behoort te genieten.

In verband daarmede hebben, vele organisaties inrichtingen van onderwijs en vakscholen opgericht, die over 't algemeen tot bloei geraakten. Zelfs heeft men cursussen geopend voor volwassenen, teneinde hun alsnog de zoo noodige elementaire kennis betreffende handel en bedrijf bij te brengen.

De Overheid behoort alle ernstige pogingen, welke in deze richting ondernomen worden, krachtig te steunen. Zij kan natuurlijk ook zelve dergelijke cursussen en scholen stichten en in stand houden, en doet dat reeds in vele gevallen. Het ia evenwel van groot belang om hier vooral ook aandacht te schenken aan hetgeen opkomt uit het particulier initiatief. Daardoor toch wordt het levend contact met de practijk in hooge mate bevorderd en wordt de belangstelling der middenstanders zelf levendig gehouden. De Overheid behoort in de subsidiëering van zulke instellingen niet karig te zijn en zou goed doen deze materie in een afzonderlijke wet te regelen.

Niet alleen wordt daardoor de middenstand zelf beter gewapend in den strijd, dien hij te voeren heeft om staande te blijven, maar ook uit een oogpunt van algemeen landsbelang verdient de ontwikkeling en goede opleiding van de aanstaande klein-industriëelen en kooplieden aanbeveling. Het mo'et er bij dit onderwijs niet om te doen zijn geleerdheid bij te brengen, maar de leerlingen door practisch onderricht zóó voor te bereiden voor de taak, die hen in het leven wacht, dat zij die op de meest doelmatige en practische wijze vervullen kunnen.

Naast de practische opleiding bestaat er dan zeer zeker nog ruimte voor hooger handels- en technisch onderwijs, dat aan sommigen gelegenheid biedt zich wetenschappelijk te vormen.

Nu wij een afzonderlijk Departement van Onderwijs rijk zijn, bestaat er

Sluiten