Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfstandig voor verschillende maatschappelijke groepen allerlei diepingrijpende maatregelen treft.

Daarom behoort aan het georganiseerde leven van de groote groepen der samenleving een publiekrechtelijk karakter te worden toegekend. Het einddoel moet wezen dit alles onder te brengen onder een Departement voor sociale en economische aangelegenheden, waar de beteekenis en behoeften van de drie hoofdfactoren in het productieproces, den arbeid, den middenstand en het kapitaal uit één gezichtspunt worden bezien.

XIX.

Op den duur zal het verplichte lidmaatschap moeten worden ingevoerd, maar zóó, dat gewetensbezwaren worden ontzien en onderdrukking van minderheden worde voorkomen. Daartoe zal er bij publiekrechtelijk erkende organisatie van den middenstand steeds een recht van appèl moeten zijn, waarbij de bezwaren dergenen, die zich miskend achten, zooveel mogelijk publiekelijk worden onderzocht.

XX.

Voor den middenstand is ook het collectief contract van zeer groot belang, en bij publiekrechtelijk erkende organisatie zal dit belang nog grooter worden. Daarbij behoort, ter berechting van geschillen, de rechtspraak in eersten aanleg aan den gewonen burgerlijken rechter te worden onttrokken en toevertrouwd aan onpartijdige personen onder juridische leiding. Men zoeke de onpartijdigheid niet in de samenstelling, maar in de personen van het college dat recht spreekt.

XXI.

Bij de voortgaande ontwikkeling van het collectief contract dient nauwlettend gewaakt voor de belangen der consumenten, speciaal in verband met de prijsbepaling. De Overheid zal lichamen in 't leven moeten roepen, die ten deze in laatste instantie zeggenschap hebben.

xxn.

Voorloopig stelle de Regeering aan het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel een afzonderlijke afdeeling voor de middenstandsbelangen in, die eenerzijds verband houdt met de afdeeling Handel en anderzijds met die afdeeling Industrie.

XXIII.

De weg tot publiekrechtelijk erkende organisatie van den middenstand kan worden gebaand door de instelling van Middenstandskamers, die uit de vrije organisaties zelve opkomen.

Sluiten