Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afhankelijkheid van het buitenland in zake de voedselvoorziening. Door de eigenaardige inrichting van ons landbouwsysteem, waarbij wij niet alle» wat hier geproduceerd wordt, binnenslands kunnen gebruiken, is die afhankelijkheid grooter dan strikt noodig is. Toch staat dit systeem voor een aanzienlijk deel in verband met het karakter van onzen bodem en onze ligging, zoodat het niet mogelijk is met den bestaanden toestand geheel te breken. Wel verdient echter de vraag overweging of onze landbouw niet meer voor de binnenlandsche voorziening kan produceeren dan tot dusver geschiedde.

Doch zelfs al was het mogelijk onzen landbouw alleen voor de binnenlandsche markt te doen werken, zoo zou tengevolge van zijne dichte bevolking Nederland toch niet in eigen behoefte aan landbouwvoortbreng»elen kunnen voorzien. Verhooging der productie blijft dus van het allergrootste belang. Sedert omstreeks 1890 is door onderwijs en voorlichting in verschillenden vorm krachtig en niet zonder succes in deze richting gewerkt. In de laatste jaren zijn echter speciale aangelegenheden sterk naar voren gekomen, welke in den eerstkomenden tijd de aandacht vragen.

Door de droogmaking der Zuiderzee zal eene provincie aan ons land worden toegevoegd, waardoor niet alleen de totale productie van levensmiddelen aanzienlijk zal worden vergroot, maar ook aan tal van landbouwers en tuinders een bestaan kan worden verzekerd.

Van minstens evenveel belang is de drooglegging van uitgestrekte vruchtbare terreinen in het Oosten en Zuiden des lands. Door een in 1917 door de Directie van den Landbouw uitgegeven rapport zijn de geesten in deze wakker geschud. De tijdsomstandigheden zijn voor de opgewekte beweging gunstig en het is te verwachten, dat aan de onhoudbare toestanden in verschillende streken, binnen niet al te langen tijd een einde komt.

Naast ontwatering is ruilverkaveling een levensbelang voor den vooruitgang van den landbouw in menige thans achterlijke streek.

Dat voorts met de ontginning van woeste gronden dient te worden voortgegaan, waarbij ook op stichting van landbouwbedrijven behoort te worden gelet, behoeft nauwelijks betoog.

Naast bevordering der productie verdient de afzet der producten meer aandacht. Deze afzet heeft plaats naar het buiten- en naar het binnenland. Aan den afzet naar het buitenland is vóór den oorlog meer aandacht geschonken dan aan dien in het binnenland. De behoefte aan Begeeringssteun op het gebied van den export werd sterker gevoeld, doordien de kleine producenten niet in staat zijn het oog te houden op wat er met hunne exportproducten gebeurt. De slechte naam, die verschillende van onze producten op de buitenlandoche markten hadden gekregen tengevolge van de praktijken van gewetenlooze knoeiers, opende in het laatst der vorige eeuw de oogen voor de schade, welke zoodoende werd aangericht. Langzamerhand werden van Regeeringswege verschillende maatregelen genomen of gesteund, die beoogden aan die toestanden een eind te maken en den afzet te bevorderen.

Sluiten