Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de benedenzaal vergaderde de sectie Landbouw, onder leiding van Prof. Mr. P. A. Diepenhorst.

Te 2 uur opende hij de vergadering, verzocht te zingen

PSALM 25 : 2. Heer, ai! maak mij uwe wegen,

Door uw woord en Geest, bekend; Leer mij, hoe die zijn gelegen,

En waarheen G'uw treden wendt; Leidt mij in uw waarheid, leer

IJvrig mij uw wet betrachten; Want Gy zijt mijn heil, o Heer! 'k Blijf U al den dag verwachten.

en nadat aan dezen wensch voldaan was, sprak hij een kort woord tot Dr. H. J. Lovink, om hem er voor te danken, dat deze tusschen de vele drukke werkzaamheden in verband met Nederland's voedselvoorziening, tijd heeft weten te vinden voor het referaat: „Overheid en Landbouw", dat dezen middag onderwerp van bespreking zal zijn.

Hierna verzocht de voorzitter hen, die van gedachte wenschten te wisselen met den referent, zich bij hem op te geven Een negen tal personen gaf zich op.

Gedachtenwisseling.

De heer Mr. J. W. Goedbloed (Goes) verklaarde dat het referaat van Dr. Lovink alom met groote instemming is ontvangen. De 1ste en -2de stelling der samenvatting worden door de landbouwers geheel beaamd. Naar aanleiding der 3de stelling, vroeg hij, of t niet mogelijk is een organisatie in het leven te roepen, waardoor het mogelijk zal zijn, dat de landbouwers hunne wenschen kenbaar maken. Door zulk een lichaam zou de regeering ook regelmatig hare inlichtingen kunnen ontvangen. Dan zullen de boeren ook gaarne medewerken aan de tot stand koming van sociale maatregelen voor het landbouwbedrijf. Men denke echter niet, dat de invoering van verschillende maatregelen zoo gemakkelijk zal zijn. Om één voorbeeld te geven b.v. wat de 8 uren dag betreft, er zijn boeren genoeg, wier arbeiders vier uur moeten rijden, eer zij zijn aan het land, waar gewerkt moet worden. Met de vier uur, noodig om terug te rijden, is in zulke gevallen den 8-urigen werktijd om, hoewel er in 't geheel niet gewerkt is.

De heer P. Haagsma (Terschelling) heeft bij de in het referaat voorgestelde sociale maatregelen noode gemist: beperking van den arbeidstijd. Deze is speciaal in Friesland nog veel te lang. Dit is een ernstige bedreiging van het gezinsleven. Uit de kringen der landbouwarbeiders wordt zoo vaak — en terecht — de klacht vernomen: „Wij zien onze kinderen slechts Zondags". De lange werktijd brengt ook met zich verstomping van den arbeider.

De heer J. C. baron van Haersolte (Arnhem) vroeg den referent een inlichting naar aanleiding der voorlaatste en laatste alinea van pag. 135 van zijn referaat, en wel of'tde bedoeling van den referent is geweest er op te wijzen, dat het ook in 't belang van den arbeider is, onzerzijds niet mede te doen aan de wilde jacht naar loonsver-

Sluiten