Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

melkvoorziéning der groote steden b.v. zal geregeld moeten worden, evenals de voorziening in de behoeften aan groenten, vruchten, kaas enz. Of het Rijk of de gemeente daarbij regelend zal moeten optreden, is nog niet uit te maken. Over de vraag op welke wijze de melkvoorziéning ware te regelen is reeds een commissie benoemd.

De internationale positie van den landbouw is zeer onzeker. In Amerika is onder den druk der buitengewone omstandigheden de graanproductie sinds 1917 zeer vermeerderd. Dit is gedaan om voorbereid te zijn op wat er ook zou geschieden. Daardoor schijnt er daar een overvloed van graan te zijn. Of die hoog opgedreven productie bestendigd zal blijven is echter in 't geheel niet zeker. Zoowel in Amerika als in Engeland zijn garantieprijzen gesteld, in laatstgenoemd land zelfs tot 1922.

Daarbij komt, dat in andere landen de landbouw zoowel als de veestapel sterk achteruit zijn gegaan. In Frankrijk verminderde de veestapel met 2.300.000 stuks, in Duitschland met 3.000.000 stuks. En wat de landbouwproducten betreft: Frankrijk produceerde 2.500.000 K.G. tarwe, 500.000 K.G. rogge en 200.000 K.G. aardappelen minder en voor Duitschland zijn die cijfers resp.: 400.000, 500.000 en 500.000 K.G.

De vooruitzichten voor den Nederlandschen landbouw nog nader te preciseeren heeft spr. dan ook niet aangedurfd, vooral ook omdat de besprekingen te Parijs daarop van grooten invloed zullen zijn. Doch, zooals ook reeds in het referaat is gezegd, de groote onzekerheid maant tot groote voorzichtigheid.

Sommige sprekers hadden blijkbaar verwacht, dat in het referaat meer de sociale maatregelen in het landbouwbedrijf op den voorgrond zouden zijn gebracht. Zij, die hem kennen, weten dat de referent den arbeidersstand een goed hart toedraagt. Verschillende zaken heeft hij echter in zijn referaat niet genoemd, omdat hij nog zoo kort in het vaderland terug was. Als over enkele jaren weer een congres wordt gehouden, hoopt hij op verschillende punten breedvoeriger te kunnen ingaan.

Wat de hooge loonen betreft, bij de tegenwoordige hooge prijzen kunnen die hooge loonen betaald worden. Doch als de prijzen dalen wordt de toestand moeilijker. Dan is er gevaar, dat dit op de loonen zal worden verhaald, de daling der graanprijzen in de tachtiger jaren heeft dat bewezen. Spr. hoopt echter, dat er in den landbouw naar gestreefd zal worden goede loonen te geven.

De kwestie van het pachtstelsel verdient zeer zeker de aandacht, en spr. is verheugd te kunnen mededeelen, dat binnenkort een Staatscommissie zal worden benoemd, die deze zaak nader onder de oogen zal hebben te zien.

Wat de coöperaties op zuivelgebied betreft, deze hebben inderdaad zeer goede diensten bewezen, en zullen in de toekomst nog goede diensten kunnen bewijzen.

Trouwens door samenwerking in het landbouwbedrijf is veel, zeer veel te bereiken, en gebleken is, dat de organisaties uit kleinen kring opgekomen, 'tbest werken.

Wanneer moeilijke tijden nog mochten komen, hoopte spr., dat de organisaties krachtig zullen kunnen medewerken om die moeilijkheden het hoofd te bieden.

Sluiten