Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door het aanhoudend getuigen werd de kroon gezet op al dit werk door de invoering der Kinderwetten, door de wet op het Onderzoek naar het Vaderschap,

En dit is wel een zeer verblijdend verschijnsel, dat van vele van deze kinderen, geboren uit zondige toestanden en vaak voortgekomen uit jammerlüke omstandigheden, kan worden getuigd, dat zij zijn geworden tot uitnemende menschen door kracht en trouw van karakter, eigenschappen die der wereld in haar ontredderden toestand tot steun zullen zijn.

In dat werk althans ligt een nieuwe hoop voor de toekomst.

Uit het gecombineerde werk van Jos. Butler, die in 1883 den Haag bezocht en het Asyl Steenbeek, in aansluiting met vooraanstaande vrouwen als Mevr. Douairière de 'Kïerck geb. Van Hoogendorp ontstond de Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn. Een stroom van werkzaamheden vond nu uiting.

In aansluiting met de Comité's tot opbeuring dezer vrouwen en Doorgangshuizen in verband met Steenbeek, ontstonden vele nieuwe vereenigingen, men denke aan het werk van de Vereen, ter behartiging van de belangen van jonge meisjes, het Stationswerk en zoo vele andere.

Het licht was ontstoken, de barmhartigheid vond nieuwe banen.

Steenbeek werd de groote basis in ons land waarheen de ongelukkige slachtoffers der zonde gebracht werden, het Moederhuis voor al het Zettensche werk.

Niet altijd wordt het doel van het werk begrepen door de vrouw, die men poogt te redden; de banden van de slavernij zijn vasthoudend en moeilijk te verbreken, maar het is het werk der dienende liefde om vast te houden en van menigeen kan worden getuigd, dat zij tot een nieuw leven is gekomen.

Jarenlang is er daarginds in de stilte gewerkt; diepte, innerlijke kracht, beginselvastheid moest worden verkregen, éér men tot uitbreiding kon overgaan. De beginselstrijd nam een groot deel der krachten in beslag.

Drie fundamenteele groepen zien wij in het werk te Zetten: Steenbeek, Talitha-Kumi, Bethel.

Door de stichting van het Magdalenahuis werd een nieuwe verbinding gelegd, terwijl onder de leiding van de tegenwoordige Directeuren „Pella" daartusschen werd gevoegd, opdat door betere indeeling en groepeering het werk meer nog tot zijn recht zou komen.

Behalve het werk der redding zien we daar de inrichtingen voor onderwijs.

Nog in Heldrings tijd werd de Chr. Normaalschool, thans Kweekschool, opgericht om tegemoet te komen aan het gebrek aan Chr. onderwijzeressen. Komt dus éénerzijds naar Zetten wat redding en opvoeding behoeft, anderzijds zendt Zetten nieuwe krachten uit om het licht van het Evangelie onder onze jeugd te brengen.

Ook de Opleidingshuizen, kleinere Tehuizen, waar de opleiding meer in gezinsvorm kan worden gegeven, volgden, terwijl daarnaast een Vakschool voor Vrouwenarbeid opleiding biedt in huishoudelijke vakken.

Op het programma staan een Observatiehuis tot opname van ver-

Sluiten