Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na deze rede zong de vergadering het 1ste en 3de Couplet van Gelukkig Vaderland

Gelukkig is het land,

dat God de Heer beschermt, Als daar met moord en brand

de vijand-rondom zwermt En dat men meent, hij zal

Schier overwinnen al, Dat dan, dat dan, dat dan

hij zelf komt tot den val.

Gedankt moet zijn de Heer,

de God, die eeuwig leeft, Dat Hij te Zijner eer

ons d' overwinning geeft. Wat wonder heeft de kracht

des Heeren al gewrocht, o Heer, o Heer, o Heer

hoe groot is Uwe macht.

waarna aan de orde gesteld werd de inleiding over

DE VROUW EN HET PUBLIEKE LEVEN, door Mejuffrouw E. M. F. Kleyn.

Mevrouw de Presidente,

Geachte Vergadering f I.

Het publieke leven ligt buiten de omtuining, is onbegrensd en voor ieder voorbijganger zichtbaar; 't staat tegenover het andere, omheinde, begrensde en voor velen verborgen terrein der samenleving. Het is niet in alle tijden even belangrijk en ook niet steeds samengesteld uit dezelfde factoren; soms is de vrouw geheel uitgeschakeld1), soms heel het huisgezin er in opgenomen 2).

Het publieke leven omvat de religie, — wat den eeredienst betreft in haar openbaring naar buiten — de staatkunde, het gebied van wetenschap en kunst; ook behooren er toe de meeste beroepen en alle ambten.

De plaats der vrouw in het publieke leven is ten allen tijde en onder alle volken bepaald door de religie, het gezinsverband en de productiewijze. Wat de oude, vóór-Christelijke volken betreft, hierover zijn in de laatste jaren verrassende bijzonderheden aan 't licht gekomen, bijzonderheden, die er op wijzen, hoe én de man én de vrouw getracht hebben de door de zonde verloren harmonie in de schepping te herstellen, maar dit niet hebben gekund.*).

Voor hem was het zweet zijns aanschijns, voor haar 't kinderen baren met smart — heel het samenstel van haar lichaam — het

') Bij de Grieken, vóór Pericles o. a. *) Zooals bij de oude Germanen.

*) Zi« o. a. De vrouw in het oude Babylonië door Prof. Dr. F. M. Th. Böbl in Nieuwe Theol. Studiën No. 6, 1918.

Sluiten