Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verantwoordelijkheid zwaar moeten gevoelen door het tegenwoordige kiesstelsel, in de afzondering van het stemlokaal, voor de stem, die wij uitbrengen.

Maar wij zullen het kunnen, omdat wij met de mannen samen het zullen doen, biddend om wijsheid, gesteund door het partijverband. Als bewuste, als de sociaal ontroerde vrouwen van rechtsche geschiedbeschouwing, erkennen wij de waarde der democratiseerende tendenzen van onzen tijd. Jarenlang staan wij reeds naast de mannen, die onze beginselen in het wetenschappelijke en in het politieke leven verdedigen. We komen niet in de politiek zonder antecedenten.

Ook onze tranen liggen op Talma's graf en, als Zelafead's dochters, ontvingen wij ons patrimonium (Num. 27 :1—8), onze christelijkhistorische, onze anti-revolutionnaire beginselen, en leefden wij mede in het midden der broederen. Wij zijn bereid, thans meer dan ooit, ons te scharen aan de zijde van hen, die het goede voor ons volk zoeken op alle levensterrein.

Hoever wij in het publieke leven kunnen gaan?

Zoover het samenstel van ons lichaam en onze ziel dit toelaat. Daarom: knoeien mogen wij niet en de Christelijke moraal moeten wij handhaven. De ambten, die vooral mannelijke eigenschappen, eigenschappen voor 't groote, 't geniale, als: discipline, zelfbewustzijn, koenheid, bezonnenheid, vereischen, heeft God allereerst den man opgedragen. Wij loopen kans er te falen als vrouw; wy zullen zeker falen, als wij het te zelfstandig ondernemen, (b.v. vrouwenpartijen gaan vormen in de politiek.) Met ons zelve mogen wij geen proeven wagen. In vervormingen van wezen en moraal, ziet de ongeloovige, de radicale democratie, ten slotte geen bezwaar, maar wij bestrijden deze dingen op bijbelsche gronden, juist uit liefde tot den naaste en tot ons zelf.

In naam van Hem, die ons, vrouwen, ook daartoe bevrijdde, heet ik u welkom in den strijd. Het publieke leven heeft u noodig als. vrouw, om uw vrouwelijken invloed; maar heeft u bovenal noodig als belijdend Christin. Des Heeren weg is in wervelwind en storm(Nah. 1:3). . TT

Waar Hare Majesteit, onze geëerbiedigde en beminde Vorstin ons zoo schoon voorgaat, dat . zelfs een doctoraat honoris causa Haar ten deel viel, daar zullen wij niet achterblijven ons te ontwikkelen, thana vooral in staatkundig-sociale kwesties. Bovenal echter zij onze Koningin ons hierin ten voorbeeld, dat wij in het publieke leven mogen getuigen: „Alle reactie uitgesloten. Jezus Christus is ook voor de toekomst." Dan zullen wij ervaren, hoe Zijn Geest ook leidt de veranderingen om ons heen naar Gods einddoel, het eeuwige vrederijk, waar geen vloek meer zal zijn over man noch vrouw, noch aarde; geen zonde, maar louter reinheid en recht.1)

l) Literatuur.

I. Mej. Dr. C. Gerlings. De vrouw in het Oud-Christelijke gemeenteleyen. Acad. Proefschrift, (üitg. A. H. Kruyt, Amsterdam).

n. Mej. Dr. H. C. H. Moquette. De Vrouw. Maatschappelijk leren. (üitg. Meulenhoff, Amsterdam.)

in. Dr. H. Bavinck. De Vrouw in de hedendaagsche Maatschappij. (UitgaveJ. H. Kok, Kampen).

Sluiten