Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spontaan werd, door de vergadering aangeheven het #ZiJ zullen het niet hebben". Daarna word het voorstel met algemeene stemmen aangenomen. ^ TT

TenSslotte is het woord aan Mej. H. S. S.Ruyper van Den Haag tot het voorlezen van haar

StUtTïNGSREDE.

Zoo iets ons heden middag is duidelijk geworden, Is het zekér Wél de. grooté vérandeffng, die de positie der vrouw dé laatste jaren hééft óndergaan:.

Vooral treft dit, Wie zooals- ik, nu. 29 jaren geleden het eerste Christelijk Sociaal Congres heeft bygewoond. Vraagstukken, het vWuWétttevéfï betreffend, die nu brandend zijn van örgentle, werden «oen niet ééns genoemd. Wel Jtafrïrher ik mfj, déet ik, toen, als jon£ meisje, mij voor de vraag gesteld zag, welke beroepen dé vretf* mocht uitoefenen. En dat ik toen dit als êtötWoord vOttfl: „dé trouw, geschapen op en Voor het gezin, kieze Zóóveel mogelijk die beroepen, die, rechtstreeks of zijdelings, zijn ontleend aan het gezinsleven. De'velerlei arbeid, zoo de physfehe als de psychische, die het gezin van de vrouw vfaagtl, speöifièéert! aich in de maatschappij in aïférM beroepé*. Dé vTóöw, ju*rt ómdat zij op het.géziflsleVéö Ut Aangelegd, zal ift ft! êété beroepéö het best tot haaf recht Komen en dus ook den besten af beid verrichten."

Welk* veranderingen hebben ptaate gegrepen ift de 28 jaren, die ons scheiden van het eerste Christelijk Sociaal Cong*f*l

De beroepen, Waarin de vrotïw? kan w*rk traan* zijn, hebben zich aanmerkelijk uitgebreid en éntwikkeld. . „ . ,, . ,

Ook de vf«ut* *&vè heeft atob gewijzigd, ik* ontwikkeld, zveh meerdere vrijheid verworven. , ..

Maar wart bovenal en geweldig veranderd ia, is de maatschappij. De groote oorlog heeft laar ten eenentBale uit haar voegen gejukt) schier onderst boven gekeerd; veel, dat in haar groeide en bloeide, te pietter geslagen. En, we weten het alte», we staan hierba nog niet voor éen voldongen feit* maar veer een pretje», dat nog in wording, waarseh^pl»k aeifs nog pas in zijn aanvang is* E» niemand, die zeggen kan* waar het ons heen zal ve*»en.

In den chaos is één ding duidelijk, zeker, onafwendbaar. Meer dan eens zijn we er heden middag aan hertafrerd. Die versoheurde, uit duizend wonden bloedende maatschappij roept in haar nood om de hulp der vrouw.

Zie, da* is bij al de ellende, die ons omringt, een heerlijke gédachte. Want immers het helpen is ons, vrouwen, ingeschapen. Ja, óm te helpen, om hulp te vwteêöen heeft God ons ep- Z»ne aarde geplaatst. De allereerste naam, Waaafmee» de vm*W ifi de Schrift wordt aangeduid is dan ook teene hulpe." Al» *bQlpe" ia 4e Vrouw door God eerst gedacht, tot „brtlpe" fr zij toen door God i» het teven geroepen.

Dat te de hooge roeping, de adelbrief der vrouw. Daar zijn al haar krachten en gaven op géricha Dat is het geheim van haar wonderen invloed, van haar teedere toewijding, van, haar onv»t-

Sluiten