Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijven aanzien of dat het onze taak is haar een halt toe te roepen, misschien zelfs alles moeten aanwenden om haar gang te stuiten.

Wij willen onszelven dit afvragen als christelijk sociaal voelende menschen, d. m z. menschen, die in Jezus Christus zien het Licht der Wereld, niet slechts voor 1900 jaren, maar het Licht der Wereld ook in onze verwarde 20ste eeuw, zoowel voor de enkele ziel ald voor de geheele maatschappij en die de beginselen van het Evangelie naar ons beste wete» willen toepassen op elk terrein van het leven.

De taak om u hierbij eenigszins tot gids te zijn is niet gemakkelijk, maar ik wil het beproeven na het vertrouwen, dat in mij gesteld is.

Beginnen wij met een rondblik op het terrein van de vrouwelijke werkzaamheid in de zeer verscheidene beroepen, waar zij haar intree heeft gedaan. Het „Vrouwenjaarboekje voor Nederland" x) voor 1918 geeft ons hiervan een uitnemend beeld. Ik doe er alechts enkele grepen uit.

Onder de rubriek vrouwelijke doctoren med. en artsen, vinden wij er ruim 100 voor Nederland en 17 voor de Koloniën; vrouwelijke apothekers zijn er 103 in ons land en 8 in de Koloniën, vrouwelijke dentisten 60 in Nederland en 8 in de Koloniën. Wie, die niet meer tot het jongere geslacht behoort, denkt hierbij niet terug aan de tijden, toen een vrouwelijke dokter tot de grootste zeldzaamheden behoorde.

Een Deensch dokter zeide in vroeger jaren: „De prostitutie is een onvermijdelijk kwaad, maar de vrouwelijke doctoren zijn een vermijdelijk kwaadf'.

Onder deze vrouwelijke doctoren zijn er sommige, die zich zeer onderscheiden en wier namen aan velen bekend zijn. Onder de doctoren in Ned.-Indië zijn er zeven uitgezonden door de Eegeering voor de pestbestrijding.

Ook op ander gebied komen de vrouwen hoe langer hoe meer naar voren.

De meesten van ons zullen meenen dat het ingenieursvak niet zoozeer aantrekkelijk moet zijn voor de vrouw. Het trekt hen dan ook niet in zulke groote getallen, maar toch vinden wij twee civitl-ingenieursi, één bouwkundig ingenieur, drie electrotechnische ingenieurs en niet minder dan 34 scheikundige ingenieurs of technologen. Sommige van deze laatste zijn werkzaam als leerares. Vrouwelijke advocaten zijn er een 25, terwijl vele Meesters in de Eechten op andere wijze werkzaam zijn in de meest verschillende betrekkingen als ambtenaressen, leerareseen enz. Vrouwelijke archivarissen zijn er te Alkmaar, Kampen en Leeuwarden, terwijl er te Botterdam een vrouwelijke adjunct-archivaris is.

Talrijk zijn de leeraressen aan Hoogere Burgerscholen: en Gymnasia (ook Christelijke H. B. S. en Gymnasia), de assistenten aan de Hoogescholen, terwijl eindelijk op dit gebied het hoogste werd bereikt door Prof. Dr. Johanna Westerdijk, buitengewoon hoogleeraar indephytopathologie (ziekteleer der planten) te Utrecht. In het geheel werd door 210 Nederlandsche vrouwen (waarvan twee overleden zijn) de doctorstitel behaald;

*) Bewerkt aan het Nat. Bureau voor Vrouwenarbeid, door Marie Heinen, AdjunctkDirectrice. 14e Jaargang. Verkrijgbaar Van Speykstraat 30, s-Gravenhage. Prijs f 1.25 plus portokosten.

Sluiten