Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39 verwierven hierbij het praedicaat „cum lande" terwijl 3 vrouwen honoris causa tot doctor bevorderd zijn.

Verder hebben op tal van bureaiïx vrouwen zich een weg gebaand. Wij treffen ze aan in dienst der Gemeenten als ambtenaar op de GemeenteSecretarie, van het Gemeentelijk Statistisch Bureau, bij het Gemeentelijk Bouw- en Woning-Toezicht en niet het minst op de levensmiddelenbureaux van de Distributie.

In den dienst van het Eijk als inspectrices van onderwijs, van arbeid, bij de post, telegraaf en telefoon. Ook in dienst der spoorwegmaatschappijen zijn de vrouwen talrijk. In het particulier bedrijf kunnen wij merken dat op banken, levensverzekeringen enz. steeds meer vrouwen in dienst worden genomen. Ook de mobilisatie heeft hiertoe meegewerkt.

Dit alles is genoeg om ons te doen zien dat er een geheele omkeering heeft plaats gehad. En wat door eene langzame evolutie plaats greep, is in de laatste jaren in de oorlogvoerende landen met eene duizelingwekkende snelheid voltooid. Veelal hebben daar de vrouwen de plaatsen van de gemobiliseerde mannen ingenomen in den landbouw, in de fabrieken (bovenal de munitiefabrieken), op de spoorwegen, trams, op de kantoren enlz. En over het algemeen hebben zij het kranig gedaan.

Ik geef hier een paar citaten uit het artikel van Anna Polak in den Economist: „Veranderde groepeeringen van mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten". *) „Tot de merkwaardigste prestaties van vrouwen in de Engelsche nijverheid is wel het bovengrondsche werk in de steenkolenmijnen te rekenen, terwijl te Liverpool tal van vrouwen werden aangenomen als dokwerksters en] in de scheepstimmerwerven langs de Tyne honderden vrouwen werken. Zij zijn schroevendraaisters, klinksters, ze schilderen en meniën en men beweert, dat alleen door hare hulp de Engelsche scheepsbouw in deze jaren zich kan handhaven".

„Bij de boven- en ondergrondsche spoorwegen zijn vrouwen aangesteld als bedienden, opzichters, beambten, o.a. kaartjesknipsters. Bij de Fransche spoorwegen bedroeg haar aantal in 1916 reeds meer dan 25000 en zoowel de reinheid der wagons, als de orde aan de stations hebben bij de verandering van personeel blijkbaar belangrijk gewonnen".

Ook enkele klachten vermeldt deze brochure.

„Zoo schijnt de Berlijnsche trammaatschappij in den laatsten tijd aan mannen, die niet meer of nog niet dienstplichtig zijn, de voorkeur te geven boven conductrices, aan wie ongestadigheid van temperament, gemis aan gezag in 't bizonder over dames-passagiers, alsmede een tekort aan tegenwoordigheid van geest worden verweten".

„In Engeland werd volgens Mercurius van 8 Mei 1915, welk blad op zijn beurt weer citeert uit een belangwekkend werk: „Women workers in beven Professions", door vele patroons geklaagd over gebrek aan ernst,

*) Veranderde Groepeering van mannelijke en vrouwelijke Arbeidskrachten, door Anna Polak. Overdruk uit den Economist, Jaargang 1916.

No. 26 der goedkoope uitgaven, bewerkt aan het: Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, Van Speykstraat 30, 's-Gravenhage. Prijs f 0.25.

Sluiten