Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere gevallen het volbrachte werk van de vrouw niet zooveel van dat van den man zal hebben verschild, in alle geval niet zooveel om een dergelijk onderscheid in loon te motiveeren.

Wij moeten de droevige waarheid erkennen: vrouwenarbeid wordt over het geheel minder gewaardeerd, minder betaald dan mannenarbeid. Over h et geheel, niet overal. Ik wil nu eerst eenige voorbeelden geven van gelijke betaling, om dan nog meer te putten uit den rijken voorraad voorbeelden van ongelijk loon. Ik zal mij hiermede bij Nederland bepalen.

Vrouwelijke geneeskundigen, tandartsen enz., bepalen zelf hun honorarium en stellen dit natuurlijk niet lager dan hunne mannelijke collega's.

Bij de salarieering der ambtenaren in dienst van Bijk en Gemeente is de maatstaf ongelijk. Bij de Departementen van Binnenlandsche Zaken, Waterstaat en Landbouw, Nijverheid en Handel helt men over naar gelijkheid; aan de Departementen! van Algemeen Bestuur, het CentraalBureau voor de Statistiek, den Octrooiraad, de Rijksverzekeringsbank, aan de Rijkslandbouwproefstations en het Bijksbureau voor Zaad-Controle, in den dienst der Posterijen en Telegraphie en bij de Rijkspostspaarbank wordt in de bezoldiging geen verschil gemaakt tusschen mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten. Leeraren en leeraressen van Rijks Hoogere Burgerscholen worden volgens eenzelfden maatstaf gesalarieerd, evenals mannelijke en vrouwelijke assistenten aan de Rijksuniversiteiten. Het salaris van de directie der Rijkskweekschool voor meisjes te Apeldoorn is even hoog als dat van bare collega's aan de Rijkskweekscholen voor jongens.

Aan 31 der 33 openbare gymnasia is de voet van salariëering gelijk voor mannen en vrouwem. Te Amsterdam en Rotterdam is een lager salaris voor vrouwelijke werkkrachten bestemd.

In dienst der Gemeente worden de ambtenaren van beide geslachten aan de Secretarieën, bij den Gemeentelijken Keuringsdienst gelijk gesalariëerd. Ook de salariëering van inspecteur en inspectrice van het Lager Onderwijs, welk laatste beroep alleen te Amsterdam wordt vervuld, is gelijk.

Op de Gemeentelijke H. B. S. in Den Haag en in Arnhem zijn de salarissen gelijk.

Bij het Lager Onderwijs zijn in een 20-tal gemeenten van ons land, waaronder Den Haag, Arnhem, Haarlem, Utrecht, Zwolle, de salarissen van mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten gelijk. Mochten de voorstellen der z.g. Bevredigings-commissie, die de geheele bezoldiging naar het Rijk wil overbrengen, ooit wet worden, dan zou er over de gansche linie ongelijkheid gaan heerschen, aangezien die Commissie de beide laatste periodieke verhoogingen niet aan vrouwen wenscht toegekend te zien.

In de industrie zijn er maar heel weinig gevallen van gelijk loon; de bezoldiging der scheerders en scheersters in de weverijen te Enschedé ■naakt daarop een gunstige uitzondering.

Wat de ongelijke salariëering betreft, behoef ik maar eenige grepen te doen uit het groote aantal voorbeelden.

Sluiten