Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden. Daardoor ontstaat in Engeland, Duitschland en Frankrijk protest van de zijde der vakverenigingen, die eene algeheele daling van den loonstandaard vreezen.

Voordat nu verder gaan met het hespreken der middelen tot verbetering, is het goed de oorzaken na te gaan die geleid hebben tot deze algemeen lagere loonen.

Een der redenen, waarmede eene lagere salariëering wordt bepleit, is deze: De man moet een huishouden onderhouden, de vrouw in de meeste gevallen niet. Deze oorzaak heeft, naar mijn gevoel, den meesten grond van waarheid. De reden, waarom b.v. de directeur van eene tuchtschool een hooger salaris heeft dan de directrice ia, omdat men veronderstelt dat tte directeur een gezin heeft, terwijl de directrice ongehuwd of weduwe zal zijn. Een dergelijke redeneering vind ik ook niet geheel en al onbillijk. 'Maar om geheel billijk te zijn zoude men het salaris van den ongehuwden directeur gelijk moeten stellen met dat van de directrice en alleen voor den gehuwden directeur eenie hoogere bezoldiging uittrekken. Of nog eerlijker: een ongehuwde directeur of directrice zooveel en een gehuwde directeur of directrice zooveel meer. De practijk zal dan in den regel uitwijzen, dat men den directeur gehuwd, de directrice ongehuwd wenscht en zoo zal in dit geval de salariëering vrijwel op hetzelfde neerkomen, maar de kwestie is dan zuiverder gesteld. Natuurlijk kan ook de ongehuwde man of vrouw bloedverwanten hebben, waar hij of zij voor zorgen moet, zoodat ook deze regeling weer niet geheel billijk is voor elk individueel geval, maar de wet moet nu eenmaal vaste lijnen trekken.

In alle gevallen waar de kwestie van de gezinsvorming w e r k e 1 ij k door de Overheid wordt bedoeld, zoude de oplossing op deze wijze het best te vinden zijn, voor schoolartsen, inspecteurs(rices), onderwijzers(essen). Bij verplegers wordt deze maatstaf reeds dikwijls toegepast.

Soms echter is dit argument maar een voorwendsel, b.v. in de salariëering van onderwezens. Te Botterdam is dit verschil in het eindsalaris tusschen mannen en vrouwen der Openbare Lagere School slechts f 100. Voor dit geld zal men toch moeilijk vrouw en kinderen kunnen onderhouden!

Daarom meen ik dat deze redeneering in waarheid slechts geldt voor eenige, meestal naar evenredigheid vrij hoog bezoldigde betrekkingen, waarvan men zeggen kan dat de arbeid op zichzelf reeds betaald is door de lagere salariëering en dat er voor het huwelijk een toeslag bij wordt gegeven.

In de lagere volksklassen werkt dit argument meestal totaal verkeerd. Het loon is uurloon of utukloon en wordt gegeven aan iederen man of iedere vrouw buiten berekening der omstandigheden. De vrouw uit den arbeidenden stand, die haar huis uit moet om te verdienen, doet dit niet uit weelde. Zoo de man leeft, is het om het inkomen te vergrooten, daar zijne verdiensten ontoereikend zijn, of hij een gedeelte ervan verdrinkt, of zoo zij weduwe is of gescheiden, is het geheele gezin op haar aangewezen. In beide gevallen geeft zij haren kostbaren tijd dien zij in haar gezin zoo goed kan gebruiken en er is geen enkele reden om haar

Sluiten