Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zelfs onder het kleine aantal georganiseerde vrouwen is er meer dan één: eonfessioneele.

Over de kwesti» of het beter is dat mannen en vrouwen gezamenlijk, georganiseerd zijn of de vrouwen afzonderlijk, wil ik niet geheel beslissen. Ik zou meenen, dat de gezamenlijke actie, waar dit mogelijk is, de beste is. Maar dan moeten in vele gevallen de vrouwen eerst nog in hunne organisatie propaganda maken voor het idee „gelijk loon voor gelijken arbeid".Er kunnen echter omstandigheden zijn, die haar dringen tot afzonderlijke organisatie.

In de vakvereenigingen kunnen ook allerlei andere zaken, den vrouwenarbeid rakend, worden besproken en door hare actie langzamerhand worden^ verkregen.

Reeds in 1909 werd door het Ned. Verbond van Vakvereenigingen onder instemming van de daarbij georganiseerde arbeidsters aangedrongen bij den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel op algeheele herziening; der Arbeidswet, ten einde daardoor te komen tot betere bescherming van vrouwen en jeugdige personen. De bepalingen betreffen verbod van tezware lasten, te slechte ventilatie, te hooge of te lage temperatuur in defabrieken enz.

In 1910 werd door betzelfde Verbond van Vakvereenigingen een adres^ aan de Tweede Kamer ingediend naar aanleiding van een ontwerp-herziening Arbeidswet, waarin nog meer werd gevraagd, o. a. kortere werkuren voor vrouwen en meisjes ten .einde het huiselijk leven niet te zeer te be-nadeelen, vrije Zaterdagmiddag en voor gehuwde vrouwen 8 weken rust: met de bevalling.

De vrouw is toch reeds door de wet meer beschermd dan de man.

De links-feministen zijn hiertegen, omdat zij meenen, dat dit somtijdshaar kans op gelijke betaling vermindert.

Landen die sterk onder den invloed staan van links-feministisch denkende vrouwen en mannen hebben zich dan ook nog niet, of eerst uiterst langzaam en aarzelend, durven aansluiten bij de Berner Conventie, die nachtarbeid voor vrouwen in bepaalde gevallen verbiedt.

De rechts-feministen leggen den nadruk op het feit, dat de vrouw anders ib 'dan de man, veelal zwakker dan hij, en vragen voor haar extra bescherming. De meeste landen staan, wat hun nieuwere wetgeving betreft, onder reehts-feministisch inzicht.1)

M. i. hebben zij gelijk, want de gezondheid van de vrouw en haar kind,, het welzijn van het geheele gezin is ten slotte nog meer waard dan zelfs het hoogere loon. Wat de arbeidsduur betreft, zoo is op dit punt bpoedig geentxtra bescherming voor vrouwen of jeugdige personen meer noodig, nu voor alle arbeiders hoe langer hoe meer de 8-urige werkdag en de 45-urigewerkweek in zwang komt en wellicht van overheidswege wordt geregeld-

*) Mevr. W. van Itallie—van Embden, „Over den Loonarbeid der gehuwdeVrouw". In „De Vrouw, de Vrouiwenbéweging en het Vrouwen-Vraagstuk"" blz. 241 en 242.

Sluiten