Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denkbeelden meer en meer ingang vinden, is er met "T^ regelen alleen tegen) dit euvel weinig te doen. Het bijna op een dreigemfn gekkende argument, dat een wetsontwerp als het bovengenoemde ^aanneming doofde Staten-Generaal, bet concubinaat de vrije liefde en de kinderbeperking in de hand zou werken), zegt m dezen S^g-f is meer noodig dan wettelijke regelingen, herstel nl. en bevestiging van de zedelijke grondslagen, waarop bet volksleven rust, en daaraan mede te werken is'de roep'ing van allen zonder onderscheid door woord en daad, l getuigenis en voorbeeld. Waarin ook opgesloten ligt de plicht, om indien eenlgszins mogelijk, het loon van man ^7"^^^ vrouw bij de intrede in het huwelijk den beroepsarbeid niet behoeft aan te houden!, om het geringe inkomen van het gezin te vermeerderen. )

Van anderen aard is de arbeid, die door de vrouw uit de lagere volksklassen in de tegenwoordige maatschappij buitenshuis Deze staat ongetwijfeld nauw met bet opkomen ^ P0?™*^ ™ verband De loonarbeid der vrouw iw wel niet het eerst door haar ontstaan, maar kwam ook vroeger, in de Oudheid en in de Middeleeuwen voor Maar de moderne grootindustrie beeft dien arbeid toch intensief en extensief belangrijk uitgebreid. De omkeer, dien het stoomwezen en fabrieksbednjf in de moderne maatschappij hebben teweeggebracht, is haast niet voor overschatting vatbaar. Want arbeidsverdeeling, vermeerdering van productie, - uitbreidmg van het verkeer, wereldhandel, hooge vlucht van bank- en credietwezen, omzetting van den agrarischen in den mdustneelen staat trek naar de stad, groei der steden, verdubbeling der bevolking - het staat alles onderling en met het stoom- en fabriekswezen in verband; heel de maatschappij is er door veranderd1. . _

Ook voor de vrouw is deze verandering van groote beteekenis geweest. Want zoolang de man in zijn ambacht of in de huisindustrie znn brood verdiende, kon hij daarbij thuis door vrouw en kinderen worden geholpen. Maar toen de man voor zijn werk naar de fabriek moest gaan, ontving hn een loon, dat ongenoegzaam was voor het onderhoud van znn gezm. Zijne huisgenooten werden dus gedwongen, om ook in de fabriek te gaan arbeiden, teneinde door bijverdiensten de inkomsten van het gezm te vermeerderen En die fabriek kon alles gebruiken, de arbeidskracht van den man niet alleen, maar ook van de Vrouw en van de kinderen, van jongens en meisjes, na en zelfs in dten schoolleeftijd. Want de machine verrichtte he zwaarste werk, en deed den menschelijken arbeid menigmaal in niet veel

treden, gewoonink ontslagen. In Jwitserlantt Kan ae w""^ B j }ë mogen vrouweftfl de posterijen tijdelijk In dienst blijven In Itelié, ^ll^t^m ^n zt in onder^ lijke ambtenaren die gaan huwen m dienst bhjyen, maar Bijlage bij de

geschikte betrekkingen, met met te zware_diensten - ^rkzaam. ^e overJ Hoofdstuk Memorie van Antwoord op ^J^^^^^^^tl^ns^ Pruisen IX der Staatsbegroting voorhetjaar 1907. I^„f™^™|en Een ministerieel besluit staat, dat zij bil het huwelijk verplicht 18'°°*s'af h\e, °e„^njer school en de bijzondere van 1907 stond uitzonderingen toe, ^rwTl SSS besluit van Oct.. ^I^^ZS^ in de school konden

worden toegelaten.

Sluiten