Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oorlog heeft dus eene buitengewone verschuiving m den arbeid der mannen ^ der vrouwen gebracht, en het is te hopen, dat deze tqdehjk zal zHn 2 zoo niet goedig, dan toch langzamerhand voor meer normale vtlSudingen zal plaats maken. Maar ook afgezien van den oorlog was ISr^ne verschuivmg, doeh in andere richting, waar te nemen Ofschoon drvrouwenarbeid in algemeenen zin toeneemt, neemt hij toch volstrekt Ïet in II e beroepen toe, en ook niet in alle gelijkelijk Er zijn beroepen, ï£ï de arbeider vrouw relatief afneemt, b.v. m de katoen- en wolktostrie de steenfabricage, de veenderijen; en er zijn andere, waar n hij rekïef"toeneemt, zooals b.v. in de bedrijven van kleedmg, reiniging voXgeSdelen in de textielindustrie, ziekenverpleging, onderwijs en kantoofarbeid. De vrouwen in huiselijke diensten gingen in aantal achtermTrar ze stegen in beroepen en bedrijven, en dan in den handel weer meer dan Z den landbouw enz. En ook hierin hebben we met een * doen, dat een algemeen karakter vertoont en in onderscheidene landen

" WsToon^het aantal vrouwen,, die in een beroep werkzaam *ijn, in vrij sterke mate toeneemt, vormt daaronder bet aantal gehuwde vrouwen eene tiende reeks. De volkstelling in 1899 had tot resultaat dat de vrouw, lüke bevolking boven de 12 jaar 1,860,072 bedroeg; 433,400 of MJM. ÏÏLL daarvan een beroep uit. Van deze waren «™ ongeveer 22 perc., en! van alle gehuwde vrouwen (1,022,142) 9,5 perc. Dafronder zijn echter ook de weduwen aft gesoheito vrouwen begrepen wanneer dezi afzonderlijk worden geteld, bedroeg het aanta^ gehuwd vrouwen 838,247, waarvan 43,366 in een beroep werkzaam znn en bet aaS weduwen en gescheiden vrouwen 183,895 waarvan 54,407 een beroep uitoefenen. Op het geheele aantal beroepbebbende vrouwen maakteTdue de gehuwde vrouwen 10 perc, en de weduwen of gescheiden

^volLteïïtog^'31 Dec. 1909 had tot uitkomst, dat de vrouwelijke bevolking boven de 12 jaar bestond .uit 2,139,882 personen, van welke 540,885 dat is 25,2 perc, werkzaam waren in een beroep. Van deze waren in de niiverheidsbedrijven (waaronder d« veenderijen), m den landbouw, Tn den warenhandel en in het verkeerswezen tezamen 105,606 vrouwen gehuwd, en voorts in nijverheid, landbouw, hand.1, verkeer, en huisehjk dienlsten saam 54,270 weduwen en gescheiden vrouwen werkzaam, dat is ■ rosmini 5 en ruim 10 perc. van alle in beroep werkzame vrouwen. Van'eene toename van den arbeid der gehuwde vrouw is dus geen sprake; over het geheel genomen, valt er eene vrij sterke vermindering te oonstateeren, inzonderheid in zware bedrijven, zooale steenfabricage veenderijen. Trouwens in vele van deze bedrijven, zooals van diamant, bouw, hout, gtroo papier, boekdrukkerij, chemische industrie, machinerieën enz. is het aantal arbeidende vrouwen zeer gering, en de arbeid van gehuwde vrouwen eene uitzondering. En vooral vertoont het aantal «beidende gehuwde vrouwen in ons land een gunstig cijfer, wanneer wq het vergelijken me dat in andere industriëele landen. Volgens Edmund Fiseher is het aandeel

Sluiten