Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er onder lijden moet. Dit is nu zonder twijfel dikwerf het geval, als de gehuwde vrouw behalve haar huiselijke werkzaamheden ook nog dagelijks beroepsarbeid te verrichten heeft, zich daardoor overwerkt en. oud wordt vóór dien tijd.

Niet minder schadelijk is de beroepsarbeid der gehuwde vrouw voor het gezinsleven, voor man en kinderen. De voortdurende uithuizigheid der vrouw werkt in elk opzicht nadeelig. Het huis verliest zijne aantrekkelijkheid en gezelligheid, als de vrouw eiken dag uit werken gaat; het leven wordt er voor man en kinderen kleurloos en vreugdeloos door. De schade neemt te grooter omvang aan, als de vrouw niet enkele dagen in de week, en niet enkele weken in het jaar, zooals bij seizoenarbeid, werkzaamheden buitenehuis verricht, maar dag aan dag naar de fabriek gaat, des morgens vrij vroeg het huis verlaat, des avonds vrij laat daarin terugkeert, vermoeid door den arbeid en door het misschien nog loopende afleggen van een kleineren of grooteren afstand Het spreekt vanzelf, dat er van de waarneming van het huishouden in zulk een geval niet met ernst sprake kan zijn. De huiselijke werkzaamheden moeten dan inderhaast 's morgens vroeg of 's avonds laat worden verricht; hulp voor de huishouding is er niet te verkrijgen; de ingrediënten, noodig voor reiniging, schoonmaak en verstelwerk ontbreken; aan de bereiding van den maaltijd wordt weinig zorg besteed; heel de huishouding gaat van jaar tot jaar achteruit, ze verkeert in een staat van verval. De ergste schade ondervinden de man en| de kinderen; de man loopt er uit en zoekt .elders zijn vertier; en de kinderen worden verwaarloosd, loopen op straat, en verwilderen meer en meer. Gemis aan moederlijke verzorging is zelfs oorzaak, dat vele kinderen gedoemd zijn tot een vroegtijdigen dood; de gioote zuigelingensterfte in de lagere volkskringen is, al behoeven andere invloeden, zooals kunstmatige voeding, onkunde enz., niet miskend te worden, toch vooral daaraan toe te schrijven, dat de verzorging door de moeder heeft ontbroken en door geene andere te vervangen is.

De financiëele voordeelen van den arbeid der gehuwde vrouw wegen daarom niet op tegen de nadeelen, die er bijna onafscheidelijk mede verbonden zijn, te minder, wijl de arbeid der vrouw nog al te dikwerf met én laag loon wordt betaald. Men behoeft nog niet eens in rekening te brengen, dat de loonarbeid der vrouw, zooals sommigen meenen, ook de onzedelijkheid en de criminaliteit der kinderen in de hand werkt, om van zijne schadelijke invloeden op heel het gezinsleven overtuigd te zijn. En wat wel eens te zijnen gunste aangevoerd wordt, de economische zelfstandigheid der vrouw en) de meerdere waardeering van hare gaven en krachten — deze zijn er zeker niet het gevolg van; want de gehuwde, arbeidende vrouw wordt menigmaal nog als een indringster en onderkruipster beschouwd, en de bewering harer economische zelfstandigheid staat in schrille tegenspraak met hare harde dienstbaarheid.

Allen, die van deze nadteelen van den loonarbeid der gehuwde vrouw met ernst kennis namen, hebben daarom de vraag opgeworpen, of in de

Sluiten