Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bedrijven, waarin alleen mannen arbeiden, die voor de vrouwen niet geschikt zijn en) zoo goed als nooit door haar worden gezocht; en er zijn andere, waarvoor de vrouwen bijzondere geschiktheid bezitten, en waarvoor bij mannen de lust, de tact, de bekwaamheid ontbreekt. Zelfs in dezelfde bedrijven loopen de werkzaamheden van mannen en vrouwen uiteen); de werkzaamheden bijv. welke spierkracht en draagkracht eischen, zijn aan de mannen, die, waarbij het op lenigheid, netheid, handigheid aankomt, zijn aan de vrouwen toebetrouwd.

Willekeur en toeval geven deze regelen niet aan de hand, maar de natuur, die sterker is dan de leer. De vrouw is over het algemeen veel minder dan de man tot den beroepsarbeid geschikt; zij leeft meer concreet, is meer aan personen, dan aan dingen gehecht, werkt in abstracte beroepen met minder energie en ambitie; naarmate zij zich verder van den huiselijken arbeid verwijdert, loopt zij gevaar van al te snel verbruik harer kracht. In den oorlogstijd heeft zij buitengewonen arbeid verricht en aller lof zich waardig gemaakt. Maar men! vrage niet, zoo is er onlangs terecht opgemerkt, men' vrage niet, tot welken prijs. Zware, ongewone, langdurige arbeid, inzonderheid in de fabriek, heeft in den regel voor de vrouw veel nadeeliger gevolgen dan voor den man; aan verschillende beroepsziekten is zij meer onderhevig dan hij; voor verschillende vergiften is zij meer en op veel vroeger leeftijd gevoelig; langdurig staan en zitten, tillen en torschen, klimmen en sjouwen vallen) haar zwaarder dan den man. En de kwalen en| ziekten, die daarvan dikwerf het gevolg zqn, zijn talrijker en meer verscheiden dan bij den man; ze staan met haar vrouwelijke constitutie in verband. De verzuimen der vrouw zijn om die reden ook gewoonlijk veel talrijker, dan die van den man; zelfs bij het onderwijs, een terrein overigens, waar zij thuis is, is het aantal schooltijden, door haar wegens ongesteldheid verzuimd, aanmerkelijk hooger dan die van haar mannelijken collega.

Deze nadeelen van den beroepsarbeid zijn voor de vrouw te ernstiger, omdat zij haar niet alleen persoonlijk treffen, maar in haar ook de toekomstige moeder. Nog meer, zegt Mevr. Roland Holst, dan de slechte werkingen op het vrouwelijk organisme zelf, heeft de verderfelijke invloed (van den fabrieksarbeid) op het volgende geslacht geleid tot de wettelijke bescherming van vrouwenarbeid. De talrijke miskramen en doodgeboren kinderen en de groote kindersterfte, deze treurige verschijnselen zijn het, die de Staat zoekt te bestrijden door den arbeidstijd der vrouwen in het algemeen te beperken, enjkele beroepen voor haar te sluiten, en fabrieksarbeid gedurende een bepaalden tijd vóór en na de bevalling te verbieden. Het is daarom een reden van blijdschap, dat de tegenwoordige Minister van Arbeid zijn voornemen heeft te kennen gegeven, om de sociale wetgeving mei kracht voort te zetten, en bepaaldelijk ook, om een wetsvoorstel in te dienen betreffende den arbeid van vrouwen in fabrieken en werkplaatsen. Zonder twijfel is aan heel deze sociale wetgeving eene schaduwzijde verbonden; zij moest niet alleen niet noodig zijn, maar ze breidt de staatsmacht ook in die mate uit, dat de vrijheid der maatschappij er meer

Sluiten