Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mibche leven zou uitoefenen, toen moest de Pruisische regeering zelve een besluit uitvaardigen, waarin gezegd wordt, dat de loonbeweging zich zoodanig heeft ontwikkeld, dat zij het geheele economische leven moet vernietigen. Voor vele staatsbedrijven bestond ernstig gevaar, dat de uitgaven de inkomsten zouden overtreffen), zoodat het de gebiedende plicht der regeering was te voorkomen, dat de loonen hooger zouden stijgen dan de inkomsten toelieten. Zoo is er op alle gebied en in alle dingen orde en maat; er zijn overal grenzen, die niet overschreden, palen, die niet verzet kunnen worden. In deze wondere wereldorde wordt de goede voorzienigheid ■Gods openbaar, die tegenover de booze machten der duisternis zijn wijzen en heiligen raad volvoert en het kwade nog ten goede weet te leiden. Misschien, dat de chaotische toestanden, waarin wij godsdienstig en zedelijk, politiek, sociaal en economisch in deze tijden leven, eene betere orde van zaken voorbereiden, al is het ook dat wij de nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont, eerst verwachten aan het tinde der eeuwen.

SAMENVATTING.

I.

Gezinstaak en beroepsameid, hetzij in vrije, hetzij in onvrije loontrekkende beroepen, zijn voor de gehuwde vrouw in den regel niet te vereenigen.

n.

Ofschoon beroepsarbeid voor de gehuwde vrouw zelve en voor haar gezin groote schade meebrengt, is toch een volstrekt verbod, noch uit het oogpunt van recht noch uit dat van billijkheid aan te hevelen.

m.

Wijl als regel behoort te gelden, dat de gezinstaak in het leven der gehuwde vrouw de eerste plaats inneemt en niet aan den beroepsarbeid mag worden opgeofferd, is het een plicht der overheid te achten, om de gehuwde , vrouw, inzonderheid in loondiensten, tegen uitbuiting harer krachten in bescherming te nemen.

IV.

Bij deze bescherming grijpe de overheid zoo weinig mogelijk gewelddadig in, maar sluite zich aan bij de economische en sociale ontwikkeling, welke de maatschappij zelve meer en meer in deze richting neemt.

Sluiten