Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den Staat, maar op zich zelf. Help u zelf, en God zal u helpen;, dat moet de leuze zijn. (Krachtig applaus). We moeten te geven. Dan leert men een zaak liefhebben. Als de gelykstelling val bijzondere en openbare scholen komt is het de vraag of wy de vrijheid van onze scholen kunnen handhaven (applads). Het hangt er maar vanaf of we onze taak verstaan. Zoo ook hier: bescherming moeten we aanvaarden als het noodzakelijk is, ook voor de vrouw maar zoo min mogelijk. We moeten meer vertrouwen hebben op de leiding Gö4s dan op den Staat. Dat de bakkersnachtarbeid begint te verdwijnen is het beste bewijs, dat de bakkerswet destijds met noodzakelijk was. (Daverend applaus).

Het woord is hierna aan mej. Crommelin, die allereerst mededeelt, dat ze een briefje over Limburg gekregen heeft, meedelende, dat daar ook huishoudonderwijs gegeven wordt. Overigens had ze weinig bestrijding, maar daarbij was relatief nog veel misverstand Onbevredigdheid hebben niet alleen studeerende meisjes maar hebben we allen totdat we de plek gevonden hebben waar God een taak voor ons heeft. Bevrediging vinden we alleen, door ons zelf te geven in dienst van God en in den dienst der menschen. bpr. is blij dat er voor de vrouw allerlei gelegenheden zijn om te werken. Men wil dat de gestudeerde vrouwen zich meer geven zullen aan meer vrouwelijken arbeid. B.v. aan opvoeding in gestichten en zy vraagt waarom de vrouwen dat niet doen. De salaneenng in geld is riet hoog, maar men heeft er toch alles vry: de Christehjke philantropische arbeid is niet zoo onvoordeelig. Spr. steunt dan ook den oproep van den heer Snoeck Henkemans, maar meent toch dat de vrouw zeer veel bevrediging kan vinden in met vrouwelyke beroepen. Het hangt er maar geheel vanaf hoe we de zaak opvatten. We moeten, zeide een Franschman, het officieele omwikkelen met het persoonlijke. De vrouw moet er persoonlijk cachet leggen op al wat ze doet. Overigens voelt Spr. ook wel wat voor speciale vrouwencolleges : in Engeland was ze zelf een geheel jaar aan zulk een college. En dat jaar was een der beste van haar leven.

Intusschen leven we in een tijd van overgang. De vrouw heelt vele rechten verkregen en nu moet ze zelf maar zien hoe ze daar gebruik van moet maken. Man en vrouw zullen zich m Christus kunnen naderen zonder iets van het mannelijke of het vrouwelyke op te offeren: Christus vervult alle behoeften.

Spr. gelooft niet, dat beroepsarbeid voor de vrouw altyd een slechte voorbereiding voor het huwelijk is. Men denke maar aan het werk der dienstboden; dat is vaak een heel goede voorbereiding. Maar spr. verheugt zich er over, dat ook andere beroepen voor de vrouw openstaan. Voor dienstboden, juffrouwen van gezelschap e.d., znn altijd nog veel soUicitanten, die anders niets geleerd hebben.. Is de studie geen goede voorbereiding voor het huwelijk, dan is dat ook meer de schuld van de ouders dan van de meisjes zelf, maar het huishoudonderwys moet toch voor alles gaan. In den arbeidenden stand moeten schier alle meisjes iets worden, óf met het oog op de directe verdienste óf met het oog op de toekomst. Dat zien de moeders op het platteland tegenwoordig ook wel. Als de meisjes in

Sluiten