Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hit g06d ^ ™ken *»* dat ook aan

Intusschen staat Spr. voor een gelijk loon voor de ongehuwde

leZ, lift? 0I\fha*d™ man- Ook jonge mannelflto^dS moeten met te veel loon ontvangen. Maar de vrouw mag niet minder ontvangen, omdat ze vrouw is. Wil men de gehuwde vrouw niS evenveel geven als den ongehuwden man, da/geve meiïochin elk geval de gescheiden en verlaten vrouw evenveel, Isde arbeS ™de ^er waardig dan is dat een gevolg van de

Maaï rh°5leidmg- D,ie °Ple!di.ng moet dan maar verbeterd Jorden

veeTrnln^r pT ^iï"* ^ ^ ***** VaD de ™>™ "let zoo

ItlL Tn tLRlJ\eQ Gemeen.ten salarieeren dan ook veelzins al gelijk In kleermakers- en naaistersbedrijf evenwel zün de loonen

XrlirVr°r Z6fr laag- Da^over moet veel sociale ontroering z«u

2? Tchade Zr°k ^ te ,?el k°°pen Wat het ^koopste fs, ata dat schade voor onze zwakkere zusters kan zijn. De arbeidende

m^fn11 fw?,intuss?hen ingoed organiseeren als de mannen! maar in Chnstehjke organisaties. Ook de Christelijke verpleegsters Se epnk1ch afzond^rl3k or8ani^ren. Overigens merk^sPn n?g op dat de beroepsarbeid der vrouw dieper in haar leven ing^jpt, dan

Ï.LY0,UWenkief.eCh> Meer gevaren van dien arbeid, dan^ in haar referaat genoemd heeft, ziet ze echter niet. En wat dé mannen aan gaat waarschuwt ze, dat deze zich niet te veel moeten bemoeien met vrouwenzaken (applaus van eenige dames). Zij acht het feminisme met hre°t Llege,n V00r ? f ****** ™ eindigt met het ooTdaarop van CWus" ^ Schrift: "AUeS is het uwe' en ^

Tenslotte merkt Prof. Slotemaker de Bruine naar aanleiding van een m het debat voorgekomen uiting nog op, dat hij blijft bij hetgeen hij m znn Christelijk Sociale Studiën schrééf, dat het een ideaal ware zoo de arbeiders van een bepaald vak allen zaam in een organisatie gebracht konden worden, maar practisch kan dat niet zeer zeker met in het confectiebedrijf, zoo ergens dan geldt hier! dat slechts naar Christelijke organisatie mag gestreefd

Hierna wordt dit samenzijn gesloten met het zingen van Psalm 143 • 10

Leer mij, o God van zaligheden! Mijn leven in Uw dienst besteden;

Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; Uw goede Geest bestier' mijn schreden,

En leid' mij in een effen land.

Sluiten