Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijm, dat de gehuwden in het particulier bedrijf achtergesteld zouden worden bij de ongehuwden, die mtet kinderen) gezegend zijn bij de kinderloozen en die met groote gezinnen' bij die met weinige kinderen; want er zou bij gelijke bekwaamheid de voorkeur gegeven worden aan arbeiders, die voor geen verhooging in aanmerking kwamen. Op die wijze zou dus de als tegemoetkoming in de meerdere behoeften van het gezin bedoelde maatregel, het tegendeel uitwerken!.

(Hoewel wij reeds in het begin hebben opgemerkt, dat dit niet zoo absoluut gezegd kan worden, moet het toch in het algemeen worden toegegeven. Wij gaan zelfs wat verder en zien niet in, hoe dit, stel men wil tot een wettelijke loonsbepaling voor het particuliere bedrijf overgaan, geregeld zou moeten worden.

Intusschen is daarmee niet uitgemaakt dat er ook in den publieken dienst geen plaats voor mag zijn, gelijk velen willens. De Overheid staat tegenover hare ambtenaren, beambten en/ arbeiders in zoodanige verhouding, dat zij, van hare ambtenaren den vollen dienst vragende — en! over dezulken handelen wij hier alleen! — ook de verplichting heeft om! te zorgen, dat zij in hun levensonderhoud kunnen! voorzien.

Daarbij nu mag een Overheid, naar christelijke opvatting althans, geen ander standpunt innemen, dan. dat zij een zoodanige belooning ontvangen, welke hen in staat stelt het gezin, dat voor bun rekening komt, te onderhouden. Doet zij dit niet, dan is zij zelve oorzaak, dat het gezin schade lijdt en dat vrouw of kinderen verplicht zijn vóór den volwassen leeftijd!, die niet overal dezelfde zal wezen, door arbeid in de kosten' van het gezin te helpen voorzien.

Hier ligt, naar het ons voorkomt, op zichzelf een voldoende stevige grondslag voor een loon, dlat verband houdt met den toestand van het

gezin. , Doch nu komen er van twee zijden bedenkingen, die niet zonder grond

rijn.

De eene komt van sociaal-democratische zijde, waar men wrjst op de remmende werking, welke van een zoodanige regeling uitgaat op het minimumloon, in verband waarmee dan bovendien gewezen! wordt op de splitsing, welke tusschen gehuwden en ongehuwden komt in de vakactie.1)

De andere bedenking komt van degenen, die vreezen voor drang tot uitbreiding van arbeid in publieken dienst, welke onwillekeurig hfet gevolg zal zijn, als de Overheid door gezinsloon in den vorm van kindertoeslagen de positie voor haai- arbeiders zooveel gunstiger maakt dan van die in het particulier bedrijf. Zooals wij reeds lieten gevoelen, kunnen! wij aan deze bedenkingen niet alle beteekenis ontzeggen.

i) of Dr Th. vanderWaerden, „Gezinsloon en Kindertoeslag5', een bondis maar belangrijk geschrift, waarin een overzicht gevonden wordt van de regelingen, welke in een aantal Duitsche gemeenten getroffen znn en evenzoo uitvoerig mededeeling wordlti gedaan van hetgeen ten onzent in de Tweede Kamer bij de behandeling op 26 Mrt. 1912 van> de moties-Ter Laan en -Arts omtrent verhooging der minimum-salarissen der onderwijzers is voorgevallen.

Sluiten