Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordoen, dat de toestand dringt om aan gehuwden een kindertoeslag te geven; maar dat tegelijkertijd om een remmende werking op het minimumloon te voorkomen, dit minimum en de periodieke verhoogingen worden herzien.

Is de kindertoeslag alzoo aan te bevelen, zij hangt zoo nauw samen met andere vragen, die de loonkwestie beheerschen, dat die aanbeveling niet onvoorwaardelijk kan zijn.

Wij zouden dit oordeel gaarne breeder hebben toegelicht zooals de vraag van het gezinsloon in het algemeen vollediger behandeling had behooren te ontvangen, dan wij in het bovenstaande gelegenheid hadden te geven.1)

Dit eene moge intusschen duidelijk geworden zijn, dat bet gezinsloon in de loonvraag een element van de grootste beteekenis naar voren heeft gebracht, maar dat men bij de oplossing, welke daaraan gegeven moet worden, nog rondtast.

*) Inzonderheidi wat de kwestie van den kindertoeslag betreft, verwijzen wij hierbij nog -behalve naar de bij de reeds genoemde moties-Arts en -Ter Laan gevoerde beraadslagingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Hand. 1911/12, blz. 2039 vlgg., naar die bij de begrooting van Waterstaat voor het jaar 1912, 6de afd. (Posterijen) op 14 December 1911, Hand. blz. 1318 vlgg., en naar die bij de behandeling van de salarisverhooging voor Burgerlijke Kjkaambtenaren over de motie-Bomans op 4/5 Juni 1918, Hand. blz. 2781 vlgg.

SAMENVATTING.

I.

Het denkbeeld van gezinsloon vindt zijn grondslag in de juiste gedachte, dat het gezin de voornaamste grondvorm is van het maatschappelijk leven.

n.

De behoefte aan gezinsloon in den lateren tijd is een gevolg van de omstandigheid, dat het loon, enkel afhankelijk van de wet van vraag en aanbod, niet meer voldoende bleek om een gezin op behoorlijke wijze te onderhouden.

HL

Door de onklaarheid omtrent hetgeen onder gezinsloon is te verstaan, is er weinig preciesheid in de voorstelling, welke men zich t. o. v. de toepassing daarvan maakt.

IV.

De uitdrukking aan het gezinsloon gegeven in den term „absoluut familieloon" leidt in de richting van de vaststelling vam een gequa^ticeerd minimumloon.

Sluiten