Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SAMENVATTING.

L

Het loonstelsel heeft groote schaduwzijden en ernstige gebreken, maar valt niet principieel te veroordeelen.

Niet het loonstelsel zelf kan en moet verdwijnen, maar het streven behoort gericht te zqn op verdere ontwikkeling en vervolmaking van dit systeem, vooral op wezenlijk medezeggenschap der arbeiders over hun arbeidsvoorwaarden.

n.

Het stelsel van winstdeeling en bedrijfsmedebezit, hoezeer ook met ijver gepropageerd, vond nog slechts toepassing op zeer beperkte schaal.

Het heeft wel enkele voordeelen, maar stuit ook op groote bezwaren, die een algemeene toepassing verhinderen.

m.

De weinige sympathie, die de georganiseerde arbeiders veelal voor het systeem koesteren, moet vooral verklaard worden uit de omstandigheid,, dat de toepassing herhaaldelijk gepaard ging met verzet tegen de organisatorische beweging, die uit het leven der arbeiders is opgekomen.

IV.

Er is een toepassing mogelijk, waarbij de voornaamste bezwaren der arbeidersorganisaties worden ondervangen.

V.

In ondernemingen, wier bedrrjfsuitkomsten hoofdzakelijk afhankelijk zq'n van ,de wijze, waarop de technisch-geschoolde arbeiders hun taak verrichten, kan het participatiestelsel goede resultaten afwerpen.

VI.

Boven de winstuitkeering — die een loonvorm blijft — staat het systeem van bedrijfsmedebezit. Wel zijn de moeilijkheden hier minder groot dan bij de productieve associatie, maar de bezwaren mogen toch nitt worden onderschat.

VII.

Een gaan in de lijn van bedrijfsmedebezit behoeft niet te worden veroordeeld, mits de betrokken ondernemingen zich wat het gewone loon en de andere arbeidsvoorwaarden betreft, aansluiten bij de collectieve contracten, eventueel voor den geheeleni bedrijfstak vastgesteld.

vm.

In verband met de moderne ontwikkeling van bet maatschappelijk leven valt een toepassing van het systeem op breede schaal niet te verwachten.

Sluiten